Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Exempció de determinades operacions amb ore d'inversió

S'establix l'exempció, amb possibilitat de renuncia, quan concórreguen els requisits que més avance s'indiquen de les següents operacions:

  1. Les entregues, adquisicions intracomunitàries i importacions d'ore d'inversió.

    S'inclouen, en concepte d'entregues, els préstecs i les operacions de permuta financera, així com les operacions derivades de contractes de futur o a termini, sempre que tinguen per objecte ore d'inversió i impliquen la transmissió del poder de disposició.

    No s'aplica esta exempció:

    • A les prestacions de servicis que tinguen per objecte ore d'inversió.

    • A les adquisicions intracomunitàries d'ore d'inversió quan l'empresari que efectue l'entrega renuncie a l'exempció en el règim especial previst en l'Estat membre d'origen.

  2. Els servicis de mediació en nom i per compte aliè en les operacions exemptes.

En cas de concurrència d'esta exempció amb la prevista en l'article 25 de la Llei d'IVA (entregues de béns destinades a un altre Estat membre) preval la prevista per a l'or d'inversió, excepte renuncia.