Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Renuncia a l'exempció

El transmitent pot renunciar a esta exempció quan concórreguen les condicions següents:

 1. En cas d'entregues d'ore d'inversió:

  1. Que el transmitent es dedique habitualment a la realització d'activitats de producció d'ore d'inversió o de transformació d'ore que no siga d'inversió en ore d'inversió.

  2. Que l'entrega respecte de la que s'efectua la renuncia a l'exempció tinga per objecte ore d'inversió resultant de les activitats citades en la lletra a) anterior.

  3. Que l'adquirent siga un empresari o professional que actue com a tal.

  La renuncia a l'exempció es practicarà per cada operació realitzada pel transmitent i ha de comunicar-se per escrit a l'adquirent amb caràcter previ o simultani a l'entrega d'ore d'inversió. Així mateix, haurà de comunicar-li per escrit que la condició de subjecte passiu recau sobre l'adquirent.

 2. En cas de servicis de mediació en nom i per compte aliè en les operacions exemptes:

  1. Que el destinatari del servici siga un empresari o professional que actue com a tal.

  2. Que s'efectue la renuncia a l'exempció corresponent a l'entrega de l'or d'inversió a què es referix el servici de mediació.

  La renuncia a l'exempció es practicarà per cada operació realitzada pel prestador del servici, el qual haurà d'estar en possessió d'un document subscrit pel destinatari del servici en el que este faça constar que en l'entrega d'ore a què el servici de mediació es referix s'ha efectuat la renuncia a l'exempció.