Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Àmbit d'aplicació del règim simplificat

El règim simplificat s'aplica, excepte renuncia efectuada en termini i forma, als qui complisquen els següents requisits:

 1. Que siguen persones físiques o entitats en règim d'atribució de rendes en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sempre que en este últim cas, tots els seus socis, hereus, comuners o partícips siguen persones físiques.

 2. Que realitzen qualsevol de les activitats incloses en l'Ordre Ministerial que regula este règim, sempre que, en relació amb tals activitats, no superen els límits establits per a cadascuna d'elles pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

 3. Que el volum d'ingressos l'any immediatament anterior, no supere qualsevol dels següents imports:

  • Per al conjunt de les seues activitats, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes, 250.000 euros anuals.

   A estos efectes es computarà la totalitat de les operacions, independentment del fet que existisca o no obligació d'expedir factura.

  • Per al conjunt d'activitats agrícoles, forestals i ramaderes que es determinen pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, 250.000 euros anuals.

   A estos efectes, només es computaran les operacions que hagen d'anotar-se en els Llibres Registre.

 4. Que el volum d'adquisicions i importacions de béns i servicis per al conjunt de totes les activitats econòmiques exercides, excloses les relatives a elements de l'immobilitzat, no supere els 250.000 euros (IVA exclòs). Dins d'este límit es tindran en compte les obres i servicis subcontractats i s'exclouran les adquisicions d'immobilitzat.

 5. Que no haja renunciat a la seua aplicació.

 6. Que no haja renunciat ni estiga exclòs de l'estimació objectiva en l'IRPF.

 7. Que cap de les activitats que exercisca el contribuent es trobe en estimació directa en l'IRPF o en algun dels règims de l'IVA incompatibles amb el simplificat. A estos efectes, resulten compatibles les activitats acollides al REAGP i al règim especial del recàrrec d'equivalència.