Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Activitats de temporada

Tenen la consideració d'activitats de temporada les que habitualment només es desenvolupen durant certs dies de l'any, continus o alterns, sempre que el total no excedisca 180 dies per any.

La quota derivada del règim simplificat resultant de restar a la quota meritada per operacions corrents les quotes suportades per operacions corrents, es multiplicarà per un índex corrector, en funció dels dies de durada de l'activitat de temporada.

Els índexs correctors de temporada són els següents:

 • Fins 60 dies de temporada: 1,5
 • De 61 a 120 dies de temporada: 1,35
 • De 121 a 180 dies de temporada: 1,25

En les activitats de temporada, l'empresari o professional haurà de presentar les autoliquidacions trimestrals en els terminis prevists per la normativa de l'impost, encara que la quota per ingressar siga zero.

Exemple:

El senyor R.H.G. exercix l'activitat de gelateria, estant matriculat en l'epígraf 676 de l'IAE durant els mesos d'estiu. Cada any comença l'activitat el 16 de juny finalitzant-la el 15 de setembre.

Les dades de la seua activitat en l'exercici 2022 van anar els següents:

 • Nombre de persones empleades: 1 persona treballant 650 hores.
 • Potencia elèctrica: 10 kW contractats.
 • Taules: 4 taules de 4 persones.

Les dades de l'activitat corresponents a l'exercici 2023 són els següents:

 • A més de les 650 hores treballades per ell, contracta a una persona mitja jornada, que realitza un total de 360 hores.

 • La potencia elèctrica i el nombre de taules és el mateix que durant l'any anterior.

 • Les quotes suportades per operacions corrents ascendixen a 903,47 euros. Determinar els ingressos a compte i la quota anual corresponent a l'any 2023.

Solució:

1. Determinar si l'activitat és de temporada:

L'activitat és de temporada ja que s'exercix amb habitualitat durant una època de l'any i la seua durada és inferior a 180 dies, en concret, 92 dies.

2. Determinació de la quota meritada:

Com no es poden determinar les dades base a 1 de gener es prenen els de l'any anterior:

 • Durant l'any 2022 va exercir l'activitat 92 dies.
 • Personal empleat: 650 hores/1800 h (*) = 0,36 persones
 • Potencia elèctrica: 10 kW x 92 dies/365 dies = 2,52 kW
 • Taules: 4 taules x 92 dies/365 dies = 1,00 taules
 • (*) 1 persona no assalariada = 1800 h.

a) Quota meritada anual:

 • 0,36 persones x 3.817,55: 1.374,32 euros
 • 2,52 kW x 141,72: 357,13 euros
 • 1,00 taules x 46,05: 46,05 euros
 • Total: 1.777,50 euros

b) Quota meritada diària:

 • Durant 2022 va exercir l'activitat 92 dies.
 • 1.777,50 / 92 dies = 19,32 euros/dia.

3. Determinar l'ingrés a compte:

TrimestreQuota diàriaNÚM. dies trimestreResultatPercentatge(1)Índex correctorIngrés a/c
1r 19,32 euros/dia x 0 dies 0 x 0,06 x 1,35 ---
2n 19,32 euros/dia x 15 dies 289,80 x 0,06 x 1,35 23,47 euros
3r 19,32 euros/dia x 77 dies 1.487,64 x 0,06 x 1,35 120,50 euros
4t Càlcul de la quota anual

Nota a la taula:

(1) Els mòduls i percentatges són els fixats per l'Ordre Ministerial HFP/1172/2022, de 29 de novembre, per al càlcul de la quota trimestral de l'activitat de l'exercici 2023 (BOE d' 1 de desembre). (tornar percentatge)

4. Càlcul de la quota anual.

Durant l'any 2023 va exercir l'activitat 92 dies.

La liquidació final de l'any 2023 es presenta durant els trenta primers dies del mes de gener de 2024.

a) Personal empleat:

 • 650 hores / 1.800 hores = 0,36 persones
 • 360 hores / 1.800 hores = 0,20 persones
 • Total: 0,56 persones

Potencia elèctrica: 10 kW x 92 dies / 365 dies = 2,52 kW

Taules: 4 taules x 92 dies / 365 dies = 1,00 taules

b) Quota meritada per operacions corrents:

 • 0,56 persones x 3.817,55 euros/persona: 2.137,83 euros
 • 2,52 kW x 141,72 euros/kW: 357,13 euros
 • 1,00 taules x 46,05 euros/taula: 46,05 euros
 • Total: 2.541,01 euros

c) Quotes suportades operacions corrents:

 • Quotes suportades: 903,47 euros
 • 1% difícil justificació: 25,41 euros
 • Total: 928,88 euros

d) Càlcul de la quota anual:

 • Quota meritada per operacions corrents: 2.541,01 euros

  Quotes suportades per operacions corrents: -928,88 euros

  Total: 1.612,13 euros

  Índex corrector de temporada: (1.612,13 x 1,35) = 2.176,38 euros

 • Quota mínima (2.541,01 x 20 %(*) = 508,20 euros

  Índex corrector de temporada: 508,20 x 1,35 = 686,07 euros

  Resultat de la quota anual: 2.176,38 euros

  (*) Percentatge fixat per a la determinació de la quota mínima per operacions corrents.

5. Liquidació 4t Trimestre:

 • Resultat de la quota anual: 2.176,38 euros
 • Ingressos a compte de l'exercici: -143,97 euros
 • Per ingressar: 2.032,41 euros