Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Circumstàncies extraordinàries

Quan el desenvolupament d'activitats a les que resulte d'aplicació el règim simplificat es vera afectat per incendis, inundacions o altres circumstàncies excepcionals que afectaren a un sector o zona determinada, el titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública podrà autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs o mòduls.

Per a l'exercici 2023, es manté la reducció sobre la quota meritada per operacions corrents del règim simplificat de l'impost sobre el valor afegit per a les activitats econòmiques exercides en el terme municipal de Lorca, segons el que disposa la disposició addicional  quinta de l'Ordre HFP/1172/2022, de  29 de novembre (BOE d'1 de desembre).

Quan el desenvolupament d'activitats a les que resulte d'aplicació el règim simplificat es vera afectat per incendis, inundacions, enfonsaments o grans avaries en l'equip industrial que suposen alteracions greus en el desenvolupament de l'activitat, els interessats podran sol·licitar la reducció dels índexs o mòduls en l'Administració o Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al seu domicili fiscal en el termini de trenta dies a comptar des de la data en què es produïsquen estes circumstàncies, aportant les proves que consideren oportunes. Acreditada l'efectivitat d'estes alteracions davant l'Administració Tributària, se'n recordarà la reducció dels índexs o mòduls que procedisca.

Així mateix, conforme al mateix procediment indicat en el paràgraf anterior, es podrà sol·licitar la reducció dels índexs o mòduls en els casos en què el titular de l'activitat es trobe en situació d'incapacitat temporal i no tinga un altre personal empleat.