Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Quota derivada del règim simplificat

La quota derivada del règim simplificat serà la major de les dues quantitats següents:

  • La resultant de restar a la quota meritada per operacions corrents, les quotes suportades per operacions corrents en els termes descrits anteriorment. En les activitats de temporada, esta quantitat es multiplicarà per l'índex corrector de temporada.

  • La quota mínima resultant d'aplicar el percentatge establit per a cada activitat en l'Ordre d'aprovació dels mòduls sobre la quota meritada per operacions corrents incrementada en l'import de les quotes suportades fora del territori d'aplicació de l'impost i retornades a l'empresari o professional en l'exercici.

    En les activitats de temporada la quota mínima es multiplicarà per l'índex corrector de temporada.

    Cal aclarir que en el cas d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals, no existix quota mínima.