Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Quotes trimestrals

Els empresaris o professionals acollits al règim simplificat han de presentar quatre autoliquidacions d'acord amb el model determinat pel titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Durant els vint primers dies dels mesos d'abril, juliol i octubre, efectuarà autoliquidacions ordinàries (model 303) en les que realitzarà l'ingrés a compte d'una part de la quota derivada del règim simplificat, corresponents al primer, segon i tercer trimestre, respectivament.

L'autoliquidació final (model 303) en la que es determina la quota derivada del règim simplificat de l'exercici es presenta durant els trenta primers dies del mes de gener de l'any posterior.

L'ingrés a compte resultarà d'aplicar un percentatge assenyalat en l'Ordre d'aprovació dels mòduls del règim simplificat, a la quota meritada per operacions corrents.

Per al càlcul de l'ingrés corresponent a cadascun dels tres primers trimestres, es prendran els mòduls i índexs correctors referits al dia 1 de gener de cada any. Si no pogueren determinar-se en aquella data es prendran els de l'any anterior o els existents a la data de l'inici de l'activitat, si és posterior a l'1 de gener.

Els empresaris o professionals que realitzen activitats en règim simplificat presentaran el model 303 independentment del fet que realitzen simultàniament unes altres activitats en Règim general.