Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Resultat del règim simplificat

Una vegada calculada la quota derivada del règim simplificat, caldrà detreure els ingressos a compte realitzats en l'exercici.

La quota derivada del règim simplificat haurà d'incrementar-se en l'import de les quotes meritades en les següents operacions:

  • Adquisicions intracomunitàries de béns.

  • Entregues d'actius fixos materials i transmissió d'actius fixos immaterials.

  • Operacions amb inversió del subjecte passiu.

Així mateix, podrà deduir-se l'import de les quotes suportades o satisfetes en l'adquisició o importació d'actius fixos destinats al desenvolupament de l'activitat. La deducció d'estes quotes pot efectuar-se d'acord amb les normes generals establides en l'article 99 de la Llei de l'IVA, en l'autoliquidació corresponent al període de liquidació en què s'hagen suportat o satisfet o en els successius, amb els límits establits en este article. No obstant això, quan l'empresari o professional liquide en l'autoliquidació de l'últim període de l'exercici les quotes corresponents a adquisicions intracomunitàries d'actius fixos o a adquisicions de tals actius amb inversió del subjecte passiu, la deducció d'estes quotes no podrà efectuar-se en una autoliquidació anterior a aquella en què es liquiden tals quotes.

En el cas d'adquisició de vehicles, les regles de deduïbilitat de les quotes d'IVA són les mateixes tant en el règim general com en el simplificat, no existint diferències pel que fa a la necessitat d'afectació i presumpcions, i sense perjudici de la possible sol·licitud de devolució de l'IVA, per transportistes, taxistes i missatgers mitjançant el model 308.