Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Qüestiones més freqüents plantejades en este capítol

1. Quan es considera que una activitat és independent, a l'efecte de l'aplicació del règim simplificat?

Quan aparega recollida de manera específica en l'Ordre Ministerial que regule el règim simplificat.

2. Com es computa el personal empleat en el règim simplificat de l'IVA ?

Tant el personal empleat no assalariat com l'assalariat es quantifica segons les regles de la instrucció per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'IRPF.

3. Com es renuncia al règim simplificat?

La renuncia s'efectuarà a través d'una declaració censal (models 036 o 037), a l'hora de presentar la de comence d'activitat o, si escau, el mes de desembre anterior a l'any natural en què haja d'assortir efectes. Estos comprendran un període mínim de tres anys i s'entendrà prorrogada per a cadascun dels anys següents, en què poguera ser aplicable el règim, fora que es revoque el mes de desembre.

També cal la renuncia tàcita quan s'este en termini l'autoliquidació del primer trimestre de l'any aplicant el règim general, o quan s'este en termini la primera autoliquidació, aplicant el règim general, del trimestre immediatament posterior al començament de l'activitat, si esta es va iniciar començat l'any.

4. Quins models han de presentar els empresaris o professionals que realitzen activitats en règim simplificat?

Els empresaris i professionals que realitzen activitats en règim simplificat han de presentar trimestralment el model 303 d'autoliquidació d'IVA. D'esta manera s'agrupen en un únic model 303 d'autoliquidació de l'IVA tots els supòsits de presentació d'autoliquidacions que incumbixen als subjectes passius de l'Impost amb obligacions periòdiques de declaració, amb l'única excepció de les entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats i els règims especials aplicables a les vendes a distancia i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de servicis.

A més, hauran de presentar una declaració resum anual, model 390, fora que conforme s'establix en l'article 71 del Reglament de l'IVA, per Ordre de  la persona titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública siguen exonerats d'esta obligació. Actualment estan exonerats de presentar el model 390 els empresaris o professionals que tributant només en territori comú estiguen acollits al règim simplificat exclusivament i/o que a més realitzen exclusivament l'activitat d'arrendament de béns immobles urbans (o activitats per les quals no existisca obligació de presentar autoliquidacions periòdiques).

5. Quin és el termini de presentació del model 303 i resum anual model 390?

La presentació de l'autoliquidació i, si escau, l'ingrés del model 303 s'efectuarà durant els vint primers dies naturals del mes següent a la finalització del corresponent període de liquidació trimestral, excepte la de l'últim període de liquidació (4T), que haurà de presentar-se durant els trenta primers dies naturals del mes de gener. Si escau, també haurà de presentar-se amb la declaració-resum anual model 390 (pot no ser exigible la presentació de la declaració resum anual si així s'establix per Ordre de la persona titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública) durant els trenta primers dies naturals del mes de gener.

En cas que el venciment del termini coincidisca amb un dissabte o dia inhàbil s'entendrà que el termini finalitza el primer dia hàbil següent.

6. Quines quotes pot deduir un empresari que té dos activitats, una que tributa en règim simplificat i una altra en recarregue d'equivalència?

  • Les quotes suportades o satisfetes en l'adquisició o importació de béns i servicis empleats en el sector d'activitat en simplificat, seran deduïbles d'acord amb la normativa que regula aquell règim.

  • No seran deduïbles, en cap mesura, les quotes suportades en relació amb béns i servicis utilitzats en el sector en recarregue d'equivalència.

  • Les quotes suportades o satisfetes en relació amb béns i servicis utilitzats simultàniament en ambdós sectors diferenciats, seran deduïbles en un 50 per cent a l'efecte del règim simplificat.

7. És possible minorar l'import per ingressar en cas d'incapacitat del titular?

Sí. Es podrà sol·licitar la reducció dels índexs o mòduls en els casos en què el titular de l'activitat es trobe en situació d'incapacitat temporal i no tinga un altre personal empleat.