Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Supòsit pràctic

El senyor “XX” exercix l'activitat de Cafeteria, epígraf 672.1, des de l'any 2019.

L'activitat la desenvolupa en un local arrendat pel qual paga 760 euros mensuals (més IVA ). Des que va començar, el contribuent està acollit al règim simplificat de l'IVA i ha desenvolupat l'activitat amb els següents elements:

 • Potencia elèctrica: 20 kW

 • Taules:

  • 4 taules per a 4 persones

  • 2 taules per a 2 persones

 • Màquines tipus «B »: 2 màquines

Quant al personal empleat en el negoci, treballen el titular i 2 empleats a temps complet durant tot l'any; un treballador de 18 anys 900 hores, des de l'1 de febrer, i dos treballadors, des de l'1 de juliol al 30 de setembre, que han treballat 720 hores cadascun.

El 2022, el nombre de treballadors va anar de 2 treballadors a jornada completa durant tot l'any més el titular de l'activitat.

Unes altres dades a tindre en compte:

 • L'1 de juliol de  2023 ha adquirit un forn elèctric per 450 euros i el 13 d'octubre ha reposat el mobiliari per 2000 euros.

 • El 30 de novembre adquirix tovallons, posavasos i un altre material a Portugal per 2.500 euros.

 • Al finalitzar l'any, l'import total de l'IVA  suportat en operacions corrents ascendix a 9.330 euros.

  1. Calcular l'ingrés a compte dels tres primers trimestres.

  2. Determinar la quota anual per l'activitat.

  3. Determinar el resultat de l'autoliquidació final del quart trimestre.

 • En l'exercici  2023 el volum d'operacions en règim simplificat ha ascendit a 130.000 euros.

Solució:

 1. Càlcul de l'ingrés a compte:

  Activitat: cafeteria
  Epígraf IAE : 672.1, 2 i 3
  MòdulDefinicióUnitatQuota meritada anual per unitat
  1 Personal empleat Persona 2.356,07
  2 Potencia elèctrica kW contractat 124,00
  3 Taules Taula 70,86
  4 Màquines tipus «A» Màquina tipus «A» 221,43
  5 Màquines tipus «B» Màquina tipus «B» 832,60
  6 Comissions per loteries Euro 0,21
  Quota mínima per operacions corrents: 13% de la quota meritada per operacions corrents

  Dades base a 1 de gener de 2023:

  • Personal empleat: 3 persones x 2.356,07 = 7.068,21 euros

  • Potencia elèctrica: 20 kW x 124,00 = 2.480,00 euros

  • Taules: 5 taules x 70,86 = 354,30 euros

  • Màquines tipus «B »: 2 màquina x 832,60 = 1.665,20 euros

  • Total: 11.567,71 euros

  • Ingrés a compte (4% x 11.567,71) = 462,71 euros

  • Opta per deduir l'IVA suportat dels actius fixos en la declaració de l'últim trimestre.

  • Quota trimestral 1T, 2T i 3T: 462,71 euros

  • (Consulte l'1T del model 303, similar al 2T i 3T)

 2. Quota anual de l'activitat:

  Activitat: cafeteria
  Epígraf IAE: 672.1, 2 i 3
  MòdulDefinicióUnitatQuota meritada anual per unitat
  1 Personal empleat Persona 2.356,07
  2 Potencia elèctrica kW contractat 124,00
  3 Taules Taula 70,86
  4 Màquines tipus «A» Màquina tipus «A» 221,43
  5 Màquines tipus «B» Màquina tipus «B» 832,60
  6 Comissions per loteries Euro 0,21
  Quota mínima per operacions corrents: 13% de la quota meritada per operacions corrents

  Quota meritada per operacions corrents:

  • Personal empleat: 4,10 persones x 2.356,07 = 9.659,89 euros

  • Potencia elèctrica: 20 kW x 124,00 = 2.480,00 euros

  • Taules: 5 taules x 70,86 = 354,30 euros

  • Màquines tipus «B »: 2 màquines x 832,60 = 1.665,20 euros

  • Total: 14.159,39 euros

  Quota derivada del règim simplificat: la major de les següents quantitats:

  1. Quota meritada per operacions corrents: 14.159,39 euros

   Quotes suportades per operacions corrents:

   • Quotes suportades: 9.330,00 euros (*)
   • 1% difícil justificació: 141,59 euros

   • 9.471,59 euros

   • Diferència: (14.159,39 - 9.471,59) = 4.687,80 euros

   (*) Les quotes suportades pel lloguer del local són quotes suportades per operacions corrents i, per tant, estan incloses en l'import total per este concepte. Si el local anara propi, les quotes suportades en la seua adquisició serien deduïbles com actius fixos.

  2. Quota mínima: (13% de 14.159,39 euros): 1.840,72 euros

   Per tant, la quota derivada del règim simplificat és 4.687,80 euros

   Quota anual:

   • Quota derivada del règim simplificat: 4.687,80 euros

   • Quota meritada adquisicions intracomunitàries de béns (2.500 euros x 21 %): 525,00 euros

   • IVA deduïble actius fixos (450 x 21% + 2000 x 21 %): -514,5 euros

   • Quota anual: 4.698,30 euros

   Resultat de l'autoliquidació final:

   • Quota anual: 4.698,30 euros

   • Ingressos a compte de l'exercici: (462,71 x 3): -1.388,13 euros

   Resultat declaració 4t trimestre: 3.310,17 euros

   (Consulte el 4T del model 303 )