Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Qüestiones més freqüents plantejades en este capítol

1. Tenen l'obligació de presentar el model 390 els subjectes passius ocasionals que presenten un model 309?

Els subjectes passius ocasionals no estan obligats a presentar el model 390.

2. Té obligació d'ingressar l'impost un dentista que compra a França un ordinador que costa 800 euros i que no ha realitzat, l'any anterior ni l'any en curs, cap altra adquisició fora d'Espanya?

No, al realitzar exclusivament operacions que no originen el dret a la deducció i no superar l'adquisició l'import de 10.000 euros, es tracta d'una adquisició intracomunitària de béns no subjecta a l'IVA espanyol, havent de tributar l'entrega al país d'origen, fora que el dentista opte per tributar a Espanya.

I si costara 12.000 euros?

En este cas, al superar l'adquisició 10.000 euros, tributa a Espanya com a adquisició intracomunitària de béns, havent d'ingressar l'impost en el model 309, ja que el dentista desenvolupa una activitat exempta.

3. Si un subjecte passiu cessa el gener en l'exercici de l'activitat empresarial pot sol·licitar la devolució de l'IVA durant el primer trimestre?

No, únicament pot sol·licitar la devolució presentant l'autoliquidació del quart trimestre.

4. Quines declaracions ha de presentar un detallista en recarregue d'equivalència en relació amb les seues adquisicions intracomunitàries subjectes?

Ha de presentar el model 309 «Autoliquidació no periòdica de l'IVA »i el model 349 «Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries».

5. Quins subjectes passius amb l'obligació de presentar declaracions periòdiques d'IVA estan exonerats de presentar la declaració resum anual de l'IVA, model 390?

Aquells per als quals així s'establisca per Ordre de la persona titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

D'acord amb l'actual redacció de l'article 1 de l'Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre, estan exonerats de presentar el model 390 el col·lectiu integrat per:

  1. Subjectes passius de l'Impost obligats a la presentació d'autoliquidacions periòdiques, amb període de liquidació trimestral que tributant només en territori comú realitzen exclusivament les activitats següents:

    1. Activitats que tributen en règim simplificat de l'impost sobre el valor afegit, i/o

    2. Activitat d'arrendament de béns immobles urbans.

    L'exclusió de l'obligació de presentar la Declaració-resum anual de l'Impost es mantindrà en cas que els subjectes passius realitzen, a més, activitats per les quals no existix obligació de presentar autoliquidacions periòdiques.

  2. Subjectes passius que porten els llibres registre a través de la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

En ambdós casos l'exoneració no procedirà si no existix obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'exercici.

Encara que se'ls exonere de la presentació del model 390 hauran de complimentar l'apartat específic reservat als mateixos, requerit a estos efectes en el model d'autoliquidació de l'Impost corresponent a l'últim període de liquidació de l'any, en relació amb la informació sobre el tipus d'activitats econòmiques a les que es referix la seua declaració, si escau, sobre el percentatge de prorrata aplicable, sectors diferenciats i percentatges de tributació a diverses Administracions, així com el detall del volum total d'operacions realitzades en l'exercici.