Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Devolució de les quotes suportades relatives a l'OTAN, als Quarteres Generals Internacionals d'esta Organització i als Estats part en este Tractat

Amb efectes a partir de l'1 de gener de 2017, l'Ordre HAP/841/2016, de 30 de maig (BOE 2 de juny) va aprovar el model 364 de sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als Quarteres Generals Internacionals d'esta Organització i als Estats part en este Tractat.

Este model ha de presentar-se pels destinataris de les operacions exemptes a què es referixen la lletra a) de l'apartat 2 i l'apartat 3 de l'article 5 del Reglament pel qual es desenvolupen les exempcions fiscals relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als Quarteres Generals Internacionals d'esta Organització i als Estats part en este Tractat i s'establix el procediment per a la seua aplicació, aprovat pel Reial decret 160/2008, de 8 de febrer, per a sol·licitar el reemborsament de les quotes de l'impost sobre el valor afegit que hagen suportat durant cada trimestre natural.

La presentació d'este model es realitzarà obligatòriament per via electrònica a través d'Internet utilitzant un certificat electrònic reconegut o el sistema Cl@ve, en el cas de persones físiques que no estiguen obligades a utilitzar este certificat electrònic.

Amb la presentació del model el presentador haurà d'adjuntar un fitxer amb les còpies electròniques de les factures i de la certificació expressiva de l'ús a què es destinen els béns a què les operacions exemptes es referixen.

El presentador podrà substituir l'emplenament de la relació de factures per la presentació d'un fitxer amb la relació de factures.

Les sol·licituds de devolució hauran de referir-se a les quotes suportades en cada trimestre natural i es presentaran en el termini dels sis mesos següents a la terminació del període de liquidació a què corresponguen.