Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Devolució a empresaris o professionals establits en el territori d'aplicació de l'Impost, Illes Canàries, Ceuta i Melilla per l'IVA suportat en les adquisicions o importacions de béns o servicis efectuades en la Comunitat, a excepció de les realitzades en este territori

1. Requisits

Els empresaris o professionals que estiguen establits en el territori d'aplicació de l'impost, així com els establits a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla, poden sol·licitar la devolució de les quotes suportades per adquisicions o importacions de béns o servicis efectuades en la Comunitat, mitjançant la presentació per via electrònica d'una sol·licitud a través dels formularis disposats en la Sede electrònica de l'Agència Tributària.

Este òrgan informarà sense demora al sol·licitant de la recepció de la sol·licitud mitjançant l'enviament d'un justificant de recepció electrònic i decidirà la seua remissió per via electrònica a l'Estat membre en el que s'hagen suportat les quotes en el termini de 15 dies comptats des d'esta recepció.

El sol·licitant haurà d'estar inscrit en el servici de notificacions en direcció electrònica per a les comunicacions que realitze l'Agència Tributària.

2. Termini

El termini per a la presentació de la sol·licitud de devolució s'iniciarà l'endemà del final del període de devolució i conclourà el 30 de setembre següent a l'any natural en el que s'hagen suportat les quotes.

3. Procediment

Els empresaris i professionals establits en el territori d'aplicació de l'impost, presentaran el formulari 360 de «Sol·licitud de devolució de l'impost sobre el valor afegit suportat per empresaris o professionals establits en el territori d'aplicació de l'impost »aprovat per l'Ordre EHA/789/2010, de 16 de març (BOE de 30 de març), per a sol·licitar la devolució.

Este formulari serà presentat obligatòriament per via telemàtica a través d'Internet.

Cadascun dels Estats membres en els que s'hagen suportat les quotes de la qual devolució se sol·licita, podrà optar per exigir l'aportació de determinades dades recollides en este model de formulari. Els camps corresponents a les dades citats estaran disponibles en funció de l'opció triada per l'Estat membre de devolució.

La sol·licitud de devolució únicament es considera presentada quan continga tota la informació exigida per l'Estat membre de devolució.