Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits

 1. Poden sol·licitar la devolució de l'IVA que hagen satisfet o que els haja sigut repercutit en el territori peninsular espanyol o Illes Balears, aquells empresaris o professionals que complisquen els següents requisits:

  1. Ser subjecte passiu de l'IVA o tribut anàleg en el seu país de residència, el que haurà d'acreditar-se en la forma assenyalada en l'apartat relatiu al «Procediment per a sol·licitar la devolució».

  2. Estar establit en la Comunitat, les Canarias, Ceuta o Melilla o en un altre territori tercer. En cas d'empresaris o professionals establits en un territori tercer diferent de les Canarias, Ceuta o Melilla, haurà d'estar reconeguda l'existència de reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establits en el territori d'aplicació de l'impost per resolució del Director General de Tributs del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

   No obstant això, no serà necessària esta reciprocitat per a obtindre la devolució de les quotes de l'impost suportades respecte de les importacions de béns i les adquisicions de béns i servicis relatives a:

   • El subministrament de plantilles, motllos i equips adquirits o importats en el territori d'aplicació de l'impost pel no establit per a seu posada a disposició a un empresari establit en el mateix per a ser utilitzat en la fabricació de béns que al final de la seua fabricació siguen expedits o transportats fora de la Comunitat amb destinació a l'empresari no establit.

   • Els servicis d'accés, hostaleria, restauració i transporte, vinculats amb l'assistència en fires, congressos i exposicions de caràcter comercial o professional que se celebren en el territori d'aplicació de l'impost.

   Tampoc s'exigirà esta reciprocitat en el cas dels empresaris o professionals no establits en la Comunitat que s'acullen als règims especials aplicables als subjectes passius que presten servicis a persones que no tinguen la condició de subjectes passius, que efectuen vendes a distancia de béns i certes entregues interiors de béns.

  3. No tindre en territori peninsular espanyol o Illes Balears un establiment permanent o, si anara titular d'un, no haver realitzat des d'este establiment entregues de béns ni prestacions de servicis.

  4. Que durant el període a què es referix la sol·licitud no hagen realitzat en el territori d'aplicació operacions subjectes al mateix diferents de:

   • Les entregues de béns i prestacions de servicis en les que els subjectes passius de l'impost siguen els destinataris de les mateixes per inversió.

   • Els servicis de transporte i els seus servicis accessoris, exempts de l'impost en virtut del que disposen els articles 21, 23, 24 i 64 de la Llei de l'IVA.

  5. Que, durant el període a què es referix la sol·licitud, els interessats no hagen sigut subjectes passius de l'IVA espanyol per aplicació del mecanisme d'“inversió del subjecte passiu” regulat en l'article 84.U.2n i 4t de la Llei de l'IVA.

 2. Les persones establides en un territori tercer no comunitari hauran de nomenar prèviament un representant resident en el territori a càrrec del qual estarà el compliment de les obligacions formals o de procediment, el qual respondrà solidàriament en els casos de devolució improcedent.

  No obstant això, els empresaris o professionals no establits en la Comunitat que s'acullen als règims especials aplicables als subjectes passius que presten servicis a persones que no tinguen la condició de subjectes passius, que efectuen vendes a distancia de béns i certes entregues interiors de béns, no estaran obligats a nomenar representant davant l'Administració Tributària.

  Esta obligació tampoc serà exigible en el cas d'empresaris o professionals establits a les Canarias, Ceuta o Melilla, ni quan es tracti d'empresaris establits en la Comunitat Europea.

 3. Tractant-se d'empresaris o professionals establits en la Comunitat, tindran dret a sol·licitar la devolució en la mesura en què els béns o servicis per de la qual adquisició o importació s'ha suportat l'impost, s'utilitzen en la realització d'operacions que els generen el dret a deduir l'IVA suportat, tant en aplicació del que disposa la normativa vigent de l'Estat on estan establits, com del que disposa la Llei de l'IVA.

  Per a determinar l'import per retornar s'apliquen les regles de la prorrata especial. Estes regles s'apliquen també als empresaris o professionals establits a les Canarias, Ceuta i Melilla.

 4. No seran objecte de devolució:

  1. Les quotes que s'hagueren repercutit i suportat indegudament en el cas d'entregues intracomunitàries i entregues amb destinació a l'exportació, exemptes de l'impost en ambdós casos.

  2. Les quotes excloses del dret a la deducció, segons el que estableixen els articles 95 i 96 de la Llei de l'IVA.