Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Devolució de les quotes suportades per les Forces Armades de qualsevol Estat membre diferent d'Espanya per adquisicions vinculades a esforços realitzats en l'àmbit de la política comuna de seguretat i defensa

Amb efectes 1 de juliol de 2022, s'establix l'exempció de l'impost sobre el valor afegit a la importació, a les operacions interiors i per a les adquisicions intracomunitàries de béns efectuades per les forces armades de qualsevol Estat membre diferent d'Espanya, per a ús d'estes forces o del personal civil al seu servici, o per al proveïment dels seus menjadors o cantines, sempre que estes forces estiguen afectades a un esforç de defensa realitzat per a dur a terme una activitat de la Unió en l'àmbit de la política comuna de seguretat i defensa.

Les exempcions anteriors han sigut objecte de desenvolupament pel Reglament pel qual es desenvolupen les exempcions fiscals relatives a les Forces Armades dels Estats membres de la Unió Europea afectades a un esforç de defensa en l'àmbit de la política comuna de seguretat i defensa i s'establix el procediment per a la seua aplicació, aprovat pel Reial Decret 443/2023, de 13 de juny.

En relació amb les exempcions en les operacions interiors i intracomunitàries, l'article 5 del citat reglament establix dos procediments per a l'aplicació d'estes exempcions: un procediment d'exempció directa prèvia obtenció del corresponent certificat i un procediment de devolució o de reemborsament que requerix l'amb prèvia solicitud del beneficiari.

Pel que es refereix a al procediment de devolució, s'utilitzarà en aquells casos en què no siga possible el certificat en el moment de realitzar-se l'operació.

Esta devolució se sol·licitarà mitjançant la presentació del model 381. Esta presentació s'efectuarà de forma obligatòria per via electrònica a través d'Internet.

Les sol·licituds de devolució hauran de referir-se a les quotes suportades en cada trimestre natural i es presentaran en el termini dels sis mesos següents a la terminació del període a què corresponguen. Excepcionalment, les sol·licituds corresponents al tercer i quart trimestre de 2022 i al primer trimestre de 2023 es presentaran en el termini de presentació corresponent al segon trimestre de 2023.

Amb la presentació del formulari, haurà d'adjuntar-se un fitxer amb la còpia electrònica dels següents documents:

  • Les factures

  • Certificat que justifique la concessió per les autoritats competents de l'Estat membre al que pertanguen les forces armades del dret a adquirir els béns o servicis amb exempció. 

No obstant això, es podrà substituir l'emplenament de la relació de factures per la presentació d'un fitxer amb la relació de les factures.