Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Procediment

El procediment per a fer efectiva la devolució de les quantitats satisfetes en concepte d'IVA pels viatgers que no tinguen fixada la seua residència en territori de la Comunitat serà el següent:

 1. El venedor haurà d'expedir la corresponent factura i el document electrònic de reemborsament disponible en la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en què es consignaran els béns adquirits i, separadament l'impost que corresponga. Cal assenyalar que, en estos supòsits, el venedor està obligat si més no a expedir factura completa, no podent substituir esta per un altre document. En el document electrònic de reemborsament haurà de consignar-se la identitat, data de naixement i número de passaport o, si escau, el nombre del document d'identitat del viatger.

 2. Els béns hauran d'eixir del territori de la Comunitat en el termini dels tres mesos següents a aquell en què s'haja efectuat l'entrega.

  A este efecte, el viatger presentarà els béns en la duana d'exportació, que acreditarà l'eixida mitjançant el corresponent visat en el document electrònic de reemborsament. Este visat es realitzarà per mitjans electrònics quan la duana d'exportació es trobe situada en el territori d'aplicació de l'impost.

 3. El viatger remetrà el document electrònic de reemborsament visat per la Duana al proveïdor, qui li tornarà la quota repercutida en el termini de quinze dies mitjançant xec, transferència bancària, abonament en targeta de crèdit o un altre mitjà que permeta acreditar el reemborsament.

  El reemborsament de l'impost satisfet també pot fer-se efectiu a través d'entitats col·laboradores autoritzades per l'AEAT. En este cas, el viatger presentarà el document electrònic de reemborsament visat per la Duana a l'entitat, qui abonarà l'import.

  Posteriorment, estes entitats remetran els documents electrònics de reemborsament en format electrònic als proveïdors, els quals estaran obligats a efectuar el corresponent reemborsament.

  El proveïdor o, si escau, l'entitat col·laboradora, hauran de comprovar el visat del document electrònic de reemborsament en la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària fent constar electrònicament que el reemborsament s'ha fet efectiu.