Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits

Seran inscrits en el registre, amb prèvia solicitud, els subjectes passius en els que concórreguen els següents requisits:

 1. Que sol·liciten la inscripció mitjançant la presentació d'una declaració censal.

 2. Que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries.

 3. Que no es troben en algun dels posats que podrien donar lloc a la baixa cautelar en el registre de devolució mensual o a la revocació del número d'identificació fiscal.

 4. Que no realitzen activitats que tributen en el règim simplificat.

 5. En el cas d'entitats acollides al règim especial del grup d'entitats, la inscripció en el registre només procedirà quan totes les entitats del grup que apliquen este règim especial així l'hagen acordat i reunisquen els requisits establits en este apartat.

  L'incompliment dels requisits per part de qualsevol d'estes entitats comportarà la no admissió o, si escau, l'exclusió del registre de devolució mensual de la totalitat de les entitats del grup que apliquen el règim especial.

  La sol·licitud d'inscripció en el registre i, si escau, la sol·licitud de baixa, hauran de ser presentades a l'Administració Tributària per l'entitat dominant i  hauran de referir-se a la totalitat de les entitats del grup que apliquen el règim especial.

  Les actuacions dirigides a tramitar les sol·licituds d'inscripció o baixa en el registre, així com a la comprovació del manteniment dels requisits d'accés al mateix en relació amb entitats ja inscrites, s'entendran amb l'entitat dominant en la seua condició de representant del grup.