Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Supòsit general de devolució

Els subjectes passius que no hagen pogut efectuar les deduccions per excedir la quantia de les mateixes de les quotes meritades, poden sol·licitar la devolució del saldo a favor seu existent a 31 de desembre de cada any en l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació d'este any.

L'Administració està obligada a practicar liquidació provisional en el termini de sis mesos des que acabe el termini de presentació de la declaració. En autoliquidacions presentades fora de termini, els 6 mesos es computaran des de la data de la seua presentació. Quan de la declaració o de la liquidació provisional resulte una quantitat per retornar, procedirà a la seua devolució d'ofici. Si la liquidació provisional no es practica en este termini, procedirà a retornar d'ofici l'import total de la quantitat sol·licitada.

Transcorregut el termini de 6 mesos citat sense que s'haja ordenat el pagament de la devolució per causa imputable a l'Administració, s'aplicarà a la quantitat pendent de devolució l'interés de demora des de l'endemà a la finalització d'este termini i fins la data d'ordenament del pagament de la devolució sense necessitat de què es reclame pel subjecte passiu.

Les devolucions es realitzaran per transferència bancària. No obstant això, quan concórreguen circumstàncies excepcionals que el justifiquen, la devolució es podrà realitzar mitjançant xec creuat o nominatiu del Banc d'Espanya.

Les autoliquidacions de l'IVA amb resultat per retornar i amb sol·licitud d'emissió mitjançant xec nominatiu o creuat, es presentaran juntament amb un escrit sol·licitant esta forma de devolució en la Delegació o Administració de l'AEAT del domicili fiscal del declarant.