Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Introducció

Totes les operacions realitzades per un subjecte passiu han de quedar anotades en els corresponents Llibres Registre específics de l'IVA, havent d'este subjecte passiu presentar una autoliquidació única en cada període de liquidació comprensiva de totes les seues activitats realitzades, sigui quin sigui règim de tributació d'aquelles i el lloc on es realitzen.

El període de temps que comprén cada autoliquidació es denomina període de liquidació, que pot ser mensual o trimestral.

Amb caràcter general, tots els subjectes passius presentaran autoliquidacions trimestrals, excepte els inscrits en el registre de devolució mensual, les Grans Empreses amb un volum d'operacions a l'efecte d'IVA l'any natural immediatament anterior superior a 6.010.121,04 euros i els que apliquen el règim especial del grup d'entitats.

Les Administracions Públiques, aquells obligats tributaris adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a alguna de les Unitats de Gestió de Grans Empreses, els obligats tributaris període de liquidació del qual coincidisca amb el mes natural, i les entitats que tinguen la forma jurídica de societat anònima o societat de responsabilitat limitada, estan obligades a la presentació electrònica per Internet utilitzant un certificat electrònic reconegut.

A l'efecte d'este impost, tenen la condició de Grans Empreses els següents subjectes passius:

  1. Aquells volum d'operacions del qual, calculat conforme al que disposa la Llei de l'IVA, haguera excedit durant l'any natural immediatament anterior de 6.010.121,04 euros.

  2. Aquells que hagueren efectuat l'adquisició de la totalitat o part d'un patrimoni empresarial o professional, quan la suma del seu volum d'operacions de l'any natural immediatament anterior i la del volum d'operacions que haguera efectuat en el mateix període el transmitent d'este patrimoni mitjançant la utilització del patrimoni transmés haguera excedit 6.010.121,04 euros.

    Esta disposició resultarà aplicable a partir del moment en què tinga lloc la referida transmissió, amb efectes a partir de l'endemà de finalització del període de liquidació en el curs del qual haja tingut lloc.

Exemple:

La societat "A" va adquirir el 3 de juliol de l'any N un conjunt global d'actius i passius constitutius d'una unitat de negoci. L'any N-1 el volum d'operacions de l'entitat «A» no va superar els 6.010.121,04 euros. L'any N-1, el volum d'operacions del negoci adquirit va superar l'import de 6.010.121,04 euros. (DGT V1215-19).

L'entitat"A" tindrà període de liquidació mensual des de l'1 d'octubre de l'any N. Des d'esta data estarà obligada a portar els llibres registre en la Sede electrònica de l'AEAT.

Estos subjectes passius estan adscrits a unitats especials de Gestió, pel que totes les seues actuacions relacionades amb la gestió tributària se circumscriuran a l'àmbit de les Unitats de Gestió de Grans Empreses, a la Dependència d'Assistència i Servicis Tributaris o a la Dependència de Control Tributari i Duaner de la Delegació Central de Grans Contribuents.

Els subjectes passius de l'IVA han de realitzar la determinació del deute tributari , mitjançant autoliquidacions ajustades als models aprovats per la persona titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, havent d'ingressar el deute tributari en el lloc, forma i terminis que al llarg d'este capítol s'aniran exposant.

No tenen obligació d'efectuar les autoliquidacions aquells subjectes passius que realitzen exclusivament les operacions exemptes dels articles 20 (exempcions en operacions interiors) i 26 (adquisicions intracomunitàries exemptes) de la Llei de l'IVA, excepte les entitats incloses en el Règim Especial de Grups d'Entitats que hauran de presentar si més no el model 322, tenint en compte de l'especialitat del règim de tributació.

En les importacions de béns, l'impost es liquidarà en la forma prevista per la legislació duanera per als drets aranzelaris.

No obstant això, la recaptació i ingrés de les quotes de l'IVA  a la importació podrà efectuar-se a través de l'autoliquidació corresponent al període en què es reba el document en el que conste la liquidació practicada per la Duana, sempre que l'importador siga un empresari o professional que actue com a tal i tinga període de liquidació mensual. Per poder realitzar este ingrés diferit de l'IVA a la importació haurà d'exercitar-se esta opció amb caràcter general durant el mes de novembre anterior a l'inici de l'any natural en el que siga efectiu.

Els empresaris o professionals que, complint els requisits, no opten per l'aplicació del règim d'importació, podran optar per una modalitat especial per a la declaració i el pagament de l'IVA a la importació quan concórreguen els següents requisits:

  • Que el valor intrínsec de l'enviament no supere els 150 euros.

  • Que es tracti de béns que no siguen objecte d'impostos especials.

  • Que el destí final de l'expedició o transporte dels béns siga el territori d'aplicació de l'impost.