Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Formes de presentació

La presentació de la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries, model 349, haurà de ser realitzada de la següent manera:

  1. Presentació electrònica per Internet, la qual podrà ser efectuada amb certificat electrònic o bé, en el cas d'obligats tributàries persones físiques, mitjançant el sistema de firma amb clau d'accés en un registre previ com usuari (Cl@ve).

  2. La presentació electrònica per Internet amb certificat electrònic tindrà caràcter obligatori, per a totes les declaracions d'aquells obligats tributaris que, bé tinguen el caràcter d'Administració Pública, bé estiguen adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a alguna de les Unitats de Gestió de Grans Empreses de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, o bé tinguen la forma de societat anònima o societat de responsabilitat limitada, així com la dels obligats tributaris període de liquidació del qual coincidisca amb el mes natural.

  3. Els obligats tributaris que hagen d'utilitzar obligatòriament la presentació electrònica de les declaracions informatives amb certificat electrònic no podran utilitzar d'altres formes de presentació electrònica.