Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Termini de presentació

Amb caràcter general, la declaració recapitulativa comprendrà les operacions realitzades en cada mes natural, i es presentarà durant els vint primers dies naturals del mes immediat següent al corresponent període mensual, excepte la corresponent al mes de juliol, que podrà presentar-se durant el mes d'agost i els vint primers dies naturals del mes de setembre, i la corresponent al mes de desembre, que haurà de presentar-se durant els trenta primers dies naturals del mes de gener.

Quan ni durant el trimestre de referència ni a cada un dels quatre trimestres naturals anteriors l'import total de les entregues de béns i prestacions de servicis que hagen de consignar-se en la declaració recapitulativa siga superior a 50.000 euros, exclòs l'impost sobre el valor afegit, la declaració recapitulativa haurà de presentar-se durant els vint primers dies naturals del mes immediat següent al corresponent període trimestral, excepte la de l'últim trimestre de l'any, que haurà de presentar-se durant els trenta primers dies naturals del mes de gener.

Si al final de qualsevol dels mesos que componen cada trimestre natural se superara l'import esmentat en el paràgraf anterior, haurà de presentar-se una declaració recapitulativa per al mes o els mesos transcorreguts des del començament d'este trimestre natural durant els vint primers dies naturals immediats següents, d'acord amb el següent criteri:

  1. Si se supera l'import esmentat en el paràgraf anterior durant el primer mes del trimestre natural, haurà de presentar-se una declaració mensual incloent les operacions realitzades durant este mes.

  2. Si se supera l'import esmentat en el paràgraf anterior durant el segon mes del trimestre natural, haurà de presentar-se una declaració mensual, en què s'inclouran les operacions corresponents als dos primers mesos del trimestre i s'incorporarà una marca en la que s'indique que es tracta d'un trimestre truncat.