Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Rectificacions

Les dades contingudes en les declaracions recapitulativas hauran de rectificar-se quan s'haja incorregut en errors o s'hagen produït alteracions derivades de la modificació de la base imposable de l'IVA. La rectificació s'inclourà en la declaració recapitulativa del període en què haja sigut notificada al destinatari dels béns.

Tales rectificacions es faran constar en el full de «Rectificacions de períodes anteriors», utilitzant les claus citades en l'apartat anterior, «A», «E», «T», «S», «I», «M», «H», «R», «D» o «C», en funció del tipus d'operació a què afecte la rectificació.

L'apartat de rectificacions del model 349 té com a finalitat que el contribuent puga corregir operacions incloses en una declaració anterior, quan s'haja incorregut en errors o s'hagen produït alteracions derivades de les circumstàncies a què es referix l'article 80 de la Llei de l'impost sobre el Valor Afegit.

La manera en què es complimentarà l'apartat de rectificacions serà diferent depenent de l'error o alteració que es vulga corregir:

  • L'import.

  • «NIF operador», «Cognoms i nom o raó social de l'operador »o «Clau d'operació».

1. Rectificar únicament l'import

Quan únicament es vulga rectificar l'import de la base imposable atès que la mateixa es va declarar per un import erroni o s'ha produït una alteració derivada de les circumstàncies a què es referix l'article 80 de la Llei de l'impost sobre el Valor Afegit, es complimentarà un únic registre.

El registre de rectificació es complimentarà pel que fa als camps «NIF OPERADOR COMUNITARI», «COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'OPERADOR INTRACOMUNITARI» i «CLAU D'OPERACIÓ »amb les mateixes dades que els que es van consignar en el registre que ara es vol rectificar.

Es consignaran en els camps «Exercici» i «Període» l'exercici fiscal i període als que correspon la declaració que es corregix.

En el camp «Base imposable rectificada» es consignarà el nou import total de la Base Imposable.

En el camp «Base imposable declarada anteriorment» es consignarà l'import que es va declarar en la declaració que es corregix.

Exemple 1:

El contribuent espanyol amb NIF: B22222222 consigna en la seua declaració de l'exercici 2022 i període 4T la següent operació:

Nom campDada consignada
NIF OPERADOR COMUNITARI
PT123456789
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'OPERADOR
INTRACOMUNITARI
OPERADOR PORTUGUÉS
CLAU D'OPERACIÓ
A
BASE IMPOSABLE
123456

El gener del 2023 es rescindix una de les adquisicions que s'havien realitzat durant el quart trimestre de l'any 2022 amb l'operador portugués (PT123456789), sent la nova base imposable de la totalitat de les adquisicions realitzades durant este període de 1000,00 euros. En la seua declaració de l'1T de l'exercici 2023 es consignarà el registre de la següent manera:

FULL DE RECTIFICACIONS 349 (1T - 2023)
Nom campDada consignada
NIF OPERADOR COMUNITARI
PT123456789
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'OPERADOR
INTRACOMUNITARI
OPERADOR PORTUGUÉS
CLAU D'OPERACIÓ
A
EXERCICI
2022
PERÍODE
4T
BASE IMPOSABLE RECTIFICADA
1000
BASE IMPOSABLE DECLARADA ANTERIORMENT
123456

Exemple 2:

El contribuent espanyol amb NIF: B22222222 realitza el gener de 2023 entregues intracomunitàries de béns per un import de 1000 euros. El febrer de 2023 es realitza una devolució de mercaderies per un import de 500 euros, pel que es rectifica l'entrega de béns anterior en 500 euros.

El contribuent consigna en la seua declaració de l'exercici 2023 i període 1T la següent operació:

Nom campDada consignada
NIF OPERADOR COMUNITARI
PT123456789
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'OPERADOR
INTRACOMUNITARI
OPERADOR PORTUGUÉS
CLAU D'OPERACIÓ
E
BASE IMPOSABLE
500

A diferència de l'Exemple 1 anterior, quan la rectificació es produïx en el mateix període de declaració, no s'ha de complimentar el Full de Rectificacions 349, si no que s'enviarà un únic registre en el full de declarats neteando l'import.

2. Rectificar «NIF operador», «Cognoms i nom o raó social de l'operador »o «Clau d'operació»

Quan el camp que es desitja corregir és el «NIF OPERADOR COMUNITARI», «COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'OPERADOR INTRACOMUNITARI», o «CLAU D'OPERACIÓ», serà necessari complimentar dos registres de rectificacions.

El primer registre de rectificació es complimentarà, pel que fa als camps anteriorment esmentats, amb les mateixes dades que els que es van consignar en el registre que ara es vol rectificar. En els camps «Exercici» i «Període», l'exercici fiscal i període als que correspon la declaració que es corregix. Pel que fa al camp «Base imposable rectificada» es consignarà zero. Quant al camp «Base imposable declarada anteriorment» es consignarà l'import que es va declarar en la declaració que es corregix.

El segon registre de rectificació es complimentarà pel que fa als camps «NIF OPERADOR COMUNITARI», «COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'OPERADOR INTRACOMUNITARI» i «CLAU D'OPERACIÓ »amb les dades corregits dels errors o alteracions que es volen comunicar. En els camps «Exercici» i «Període» l'exercici fiscal i període als que correspon la declaració que es corregix. Pel que fa al camp «Base imposable rectificada» es consignarà l'import total de la Base Imposable. Quant a la «Base imposable declarada anteriorment» es consignarà zero.

Exemple:

El contribuent espanyol amb NIF: B22222222 consigna en la seua declaració de l'exercici 2022  i període 4T la següent operació:

Nom campDada consignada
NIF OPERADOR COMUNITARI
PT123456789
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'OPERADOR
INTRACOMUNITARI
OPERADOR PORTUGUÉS
CLAU D'OPERACIÓ
A
BASE IMPOSABLE
123456

El març del 2023 l'operador portugués li comunica que el seu NIF comunitari no és «PT123456789» sinó «PT987654321». En la seua declaració de l'1T de l'exercici 2023 serà necessari declarar dos registres de rectificacions. El primer d'ells es consignarà de la següent manera:

FULL DE RECTIFICACIONS 349 (1T - 2023)
Nom campDada consignada
NIF OPERADOR COMUNITARI
PT123456789
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'OPERADOR
INTRACOMUNITARI
OPERADOR PORTUGUÉS
CLAU D'OPERACIÓ
A
EXERCICI
2022
PERÍODE
4T
BASE IMPOSABLE RECTIFICADA
0
BASE IMPOSABLE DECLARADA ANTERIORMENT
123456

El segon registre es consignarà:

Nom campDada consignada
NIF OPERADOR COMUNITARI
PT987654321
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'OPERADOR
INTRACOMUNITARI
OPERADOR PORTUGUÉS
CLAU D'OPERACIÓ
A
EXERCICI
2023
PERÍODE
4T
BASE IMPOSABLE RECTIFICADA
123456
BASE IMPOSABLE DECLARADA ANTERIORMENT
0