Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

La declaració-resum anual. Model 390

La declaració-resum anual de l'IVA, model 390, és una declaració tributària de caràcter informatiu que conté el conjunt de les operacions realitzades al llarg de l'any natural.

Per a efectuar la declaració-resum anual, haurà d'utilitzar-se el model 390, que establisca el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. El model 390 va anar aprovat per l'Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre.

L'Agència Tributària ha incorporat en la Sede electrònica el servici «Ajuda emplenament model 390 bàsic per a autònoms», que li ajuda a determinar els imports i una altra informació a consignar en les caselles del model 390, sempre que tribute exclusivament a l'Administració de l'Estat. Este servici pot ser utilitzat per contribuents que apliquen exclusivament el règim general amb període trimestral i sempre que durant l'exercici no apliquen prorrata ni sectors diferenciats, no realitzen operacions de comerç exterior, no tinguen clients que estiguen en recarregue d'equivalència, no estiguen inclosos en règim de caixa ni siguen destinataris del mateix, no tinguen operacions en les que s'aplique la inversió de subjecte passiu, ni hagen satisfet compensacions del règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca.

  1. Obligats a presentar la declaració
  2. Contingut
  3. Termini i formes de presentació
  4. Supòsit pràctic