Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Devolucions derivades de la normativa de l'impost sobre societats

1. Com es torna?

Si de l'autoliquidació practicada resulta que la suma de les retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats de l'impost sobre societats és superior a la quota resultant d'esta autoliquidació, el contribuent podrà sol·licitar la devolució de l'excés a través del corresponent document d'ingrés o devolució (model 200 o 206).

En cas que procedisca la devolució, esta es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte que el contribuent indique en el document d'ingrés o devolució, que podrà estar oberta en una entitat de crèdit a Espanya o bé a la Unió Europea, en la zona SEPA (Zona Única de Pagaments en Euros formada pels 28 països de la UE més Liechtenstein, Islàndia i Noruega que formen l'Espai Econòmic Europeu i San Marino, Suïssa i Mònaco) o a la resta de països. No obstant això, l'Administració tributària podrà autoritzar la realització d'esta devolució mitjançant xec creuat del Banc d'Espanya, quan esta no puga realitzar-se mitjançant transferència bancària.

Quan el contribuent no tinga compte obert en cap entitat col·laboradora situada en territori espanyol, podrà fer constar esta circumstància en un escrit dirigit al Delegat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que corresponga al seu domicili fiscal, incloent este escrit juntament amb la declaració. A la vista del mateix, i prèvies les pertinents comprovacions, el Delegat podrà ordenar la realització de la devolució que procedisca mitjançant xec creuat del Banc d'Espanya. En el supòsit de contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, l'escrit s'adreçarà al titular de la Delegació Especial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que corresponga o al titular de la Delegació Central de Grans Contribuents, respectivament.

2. Quan es torna?

Regulació: Article 127 LIS

Quan la suma de les retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats de l'impost sobre societats siga superior a l'import de la quota resultant de l'autoliquidació, l'Administració tributària practicarà, si és procedent, liquidació provisional dins dels 6 mesos següents a la finalització del termini establit per a la presentació de la declaració.

Si la declaració s'haguera presentat fora de termini, els 6 mesos a què es referix el paràgraf anterior, es computaran des de la data de la seua presentació.

Quan de l'autoliquidació practicada pel contribuent o, si escau, de la liquidació provisional resulte una quantitat per retornar (en este últim cas, no coincidirà amb la quantia autoliquidada pel contribuent), l'Administració tributària procedirà a retornar d'ofici esta quantitat, sense perjudici de la pràctica de les ulteriors liquidacions, provisionals o definitives, que procedisquen.

Si la liquidació provisional no s'haguera practicat en el termini dels 6 mesos al que ens hem referit anteriorment, l'Administració tributària procedirà a retornar d'ofici l'excés de la quota liquidada, sense perjudici de la pràctica de les liquidacions provisionals o definitives ulteriors que resulten procedents.

Si transcorregut el termini de 6 mesos l'Administració tributària no ordena el pagament de la devolució per causes que li siguen imputables, esta haurà d'aplicar a la quantitat pendent de devolució, l'interés de demora regulat en l'article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, des de la finalització del citat termini de sis mesos fins la data en què s'ordene el pagament de la devolució, sense necessitat de què el contribuent el reclame.

Recorde:

Hi ha tres supòsits en els que no es generen interessos de demora a favor dels contribuents :

  • Quan es realitza l'abonament de deduccions R + D + i per insuficiència de quota per opció de l'article 39.2 de la LIS (caselles [01234], [00083] i [01332] de la pàgina 14 bis del model 200).

  • En l'abonament de deduccions per produccions estrangeres de l'article 39.3 de la LIS (caselles [01200], [01042] i [01333] de la pàgina 14 bis del model 200) i,

  • En l'abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària regulada en l'article 130 de la LIS, tal com establix l'article 69 del RIS (caselles [00150], [00120] i [01043] de la pàgina 14 bis del model 200).

En estos casos, l'import que es torne per estos conceptes, no generarà interessos de demora enfront dels contribuents, independentment de la data en què es practique la devolució.

3. Renuncia a la devolució

En el cas que el contribuent decidisca renunciar a la devolució resultant de l'autoliquidació practicada, haurà de marcar la casella corresponent en el document d'ingrés o devolució (model 200 o 206).