Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Període impositiu i merite de l'impost sobre societats

1. Període impositiu

Regulació: Article 27 LIS

a) Regla general

El període impositiu al que es faça referència en la declaració de l'impost sobre societats haurà de coincidir amb l'exercici econòmic de l'entitat, sense que en cap cas puga excedir dotze mesos.

Tret dels casos en què es declare un altre període diferent, el període impositiu s'entendrà referit a l'any natural.

b) Regles especials

Encara que no haja finalitzat l'exercici econòmic, el període impositiu conclourà si més no:

 1. Quan l'entitat s'extingisca.

  L'extinció de l'entitat es produirà quan tinga lloc l'assentament de cancel·lació en el Registre Mercantil , quedant obligada esta entitat a presentar la declaració de l'Impost en el termini dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la realització d'este assentament.

 2. Quan tinga lloc un canvi de residència de l'entitat resident en territori espanyol a l'estranger.

 3. Quan es produïsca la transformació de la forma jurídica de l'entitat i això determine la no-subjecció a l'impost sobre societats de l'entitat resultant.

 4. Quan es produïsca la transformació de la forma societària de l'entitat, o la modificació del seu estatut o del seu règim jurídic, i això determine la modificació del seu tipus de gravamen o l'aplicació d'un règim tributari diferent.

c) Resum

La durada del període impositiu pot ser:

 1. Igual a dotze mesos

  • coincident amb l'any natural
  • no coincident amb l'any natural
 2. Inferior a dotze mesos

  En qualsevol cas, els contribuents de l'impost sobre societats hauran de presentar una declaració independent per cada període impositiu.

  Exemple:

  La societat anònima «X», que es dedica a la comercialització de cereals, té fixat en els seus estatuts l'exercici social coincident amb l'any natural.

  Amb el propòsit d'ajustar l'exercici econòmic al calendari de les campanyes de comercialització del cereal, la Junta General d'accionistes, constituïda vàlidament a este efecte, acorda el dia 19 d'abril de 2021 modificar l'exercici social de l'entitat, que passarà a iniciar-se el dia 1 de juny de cada any i es tancarà el 31 de maig de l'any següent.

  En conseqüència, el 31 de maig de 2021 es produïx el tancament de l'exercici en curs (que havia començat el dia 1 de gener anterior), iniciant-se el dia 1 de juny de 2021 el primer dels exercicis ajustats a la modificació acordada per la Junta General.

  En eixe supòsit hi ha dos períodes d'imposició, ambdós iniciats dins del mateix any natural de 2021:

  1. De l'1 de gener de 2021 al 31 de maig de 2021.
  2. De l'1 de juny de 2021 al 31 de maig de 2022.

  Per tant, la societat anònima «X» haurà de presentar dos declaracions de l'impost sobre societats, una per cadascun dels períodes impositius esmentats.

2. Merite

Regulació: Article 28 LIS

L'impost sobre societats es merita l'últim dia del període impositiu.