Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Període impositiu i meritació de l'Impost sobre Societats

1.Període impositiu

Regulació: Article 27 LIS

a) Regla general

El període impositiu a què es faça referència en la declaració de l'Impost sobre Societats haurà de coincidir amb el exercici econòmic de l'entitat, sense que en cap cas puga excedir de dotze mesos.

Tret d'en els casos en què es declare un altre període diferent, el període impositiu s'entendrà referit al any natural.

b) Regles especials

Encara que no haja finalitzat l'exercici econòmic, el període impositiu conclourà en tot cas:

 1. Quan l'entitat s'extingisca.

  L'extinció de l'entitat es produirà quan tinga lloc el seient de cancel·lació al Registre Mercantil, quedant obligada l'esmentada entitat a presentar la declaració de l'Impost en el termini dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la realització de l'esmentat seient.

 2. Quan tinga lloc un canvi de residència de l'entitat resident en territori espanyol a l'estranger.

 3. Quan es produïsca la transformació de la forma jurídica de l'entitat i això determine la no subjecció a l'Impost sobre Societats de l'entitat resultant.

 4. Quan es produïsca la transformació de la forma societària de l'entitat, o la modificació del seu estatut o del seu règim jurídic, i això determine la modificació del seu tipus de gravamen o l'aplicació d'un règim tributari diferent.

c) Resum

La durada del període impositiu pot ser:

 1. Igual a dotze mesos

  • coincident amb l'any natural
  • no coincident amb l'any natural
 2. Inferior a dotze mesos

  En qualsevol cas, els contribuents de l'Impost sobre Societats hauran de presentar una declaració independent per cada període impositiu.

  Exemple:

  La Societat Anònima «X» que es dedica a la comercialització de cereals, té fixat als seus estatuts l'exercici social coincident amb l'any natural.

  Per tal d'ajustar l'exercici econòmic al calendari de les campanyes de comercialització del cereal, la Junta General d'accionistes, constituïda vàlidament a l'efecte, acorda el dia 19 d'abril de 2021 modificar l'exercici social de l'entitat, que passarà a iniciar-se el dia 1 de juny de cada any i es tancarà el 31 de maig de l'any següent.

  En conseqüència, el 31 de maig de 2021 es produïx el tancament de l'exercici en curs (que havia començat el dia 1 de gener anterior), iniciant-se el dia 1 de juny de 2021 el primer dels exercicis ajustats a la modificació acordada per la Junta General.

  En este supòsit hi ha dos períodes d'imposició, ambdós iniciats dins del mateix any natural de 2021:

  1. De l'1 de gener de 2021 al 31 de maig de 2021.
  2. De l'1 de juny de 2021 al 31 de maig de 2022.

  Per tant, la Societat Anònima «X» haurà de presentar dues declaracions de l'Impost sobre Societats, una per cada un dels períodes impositius esmentats.

2.Meritació

Regulació: Article 28 LIS

L'Impost sobre Societats es merita el últim dia del període impositiu.