Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Documentació que s'ha de presentar abans de la declaració

1.Documentació

Prèviament a la presentació de la declaració de l'Impost, els contribuents hauran de presentar per via electrònica utilitzant els formularis específics que s'han definit per a això, la següent informació addicional:

 1. Quan se n'haja consignat en la declaració una correcció al resultat del compte de pèrdues i guanys, com a disminució, per import igual o superior a 50.000 euros en l'apartat corresponent a «Altres correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys» (casella [00414] de la pàgina 13 del model 200), el contribuent deurà descriure la naturalesa de l'ajustament realitzat a través del formulari d'informació addicional d'ajustaments i deduccions, que figura com Annex III en l'Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril.

 2. Quan l'import de la deducció generada a l'exercici (amb independència que s'aplique o quede pendent per a exercicis futurs), siga igual o superior a 50.000 euros en les deduccions que s'enumeren continuació, se sol·licitarà informació addicional a través del formulari d'informació addicional d'ajustaments i deduccions que figura com Annex III en l'Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril.

  • Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris de l'exercici 2021 regulada en l'apartat 7 de la disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS (casella [00249] de la pàgina 16 del model 200):s'hauran d'identificar els béns transmesos i els béns en els quals es materialitza la inversió.

  • Deducció per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica de l'exercici 2021 regulada a l'article 35 del LIS (caselles [00798] i [00096] de la pàgina 17 del model 200):s'hauran d'identificar les inversions i despeses que originen el dret a la deducció.

 3. Quan les petites i mitjanes empreses, apliquen a més del règim de deducció per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica establida a l'article 35 del LIS, la bonificació en la cotització a la Seguretat Social, hauran de presentar d'acord amb l'article 8 del Reial Decret 475/2014, de 13 de juny, sobre bonificaciones en la cotització a la Seguretat Social, una memòria anual d'activitats i projectes executats i investigadors afectats per la bonificació, la informació de la qual s'haurà d'emplenar al formulari de bonificacions en la cotització a la Seguretat Social aprovat a l'efecte com Annex IV en l'Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril.

  En l'apartat corresponent a la memòria anual d'activitats i projectes executats s'haurà d'identificar el projecte o activitat, la data d'inici i d'acabament d'estos, l'import total dels mateixos, així com el que corresponga amb les cotitzacions bonificades i amb l'import de deduccions en l'Impost sobre Societats.

  Així mateix, en l'apartat corresponent a la memòria anual d'investigadors, s'haurà d'identificar el projecte o activitat, els noms i cognoms dels investigadors, així com els números d'identificació fiscal, d'afiliació a la Seguretat Social i els imports de cotitzacions bonificades i deduccions en l'Impost sobre Societats.

  Pot consultar les instruccions d'emplenament del formulari de bonificacions en la cotització a la Seguretat Social.

 4. Els contribuents que tinguen dret a la reducció en la base imposable de les quantitats que, amb relació als seus establiments situats a les Canàries, destinen dels seus beneficis a la reserva per a inversions i que duguen a terme inversions anticipades que es consideren com materialització de la reserva per a inversions en les Canàries realitzades amb càrrec a dotacions de l'esmentada reserva, prèviament hauran de complimentar el formulari aprovat en el Annex V de l'Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril.

  D'acord amb el article 27.11 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, en el cas que es duguen a terme inversions anticipades, el seu materialització com a Reserva per a inversions en les Canàries i el seu sistema de finançament es comunicaran conjuntament amb la declaració de l'Impost sobre Societats o l'Impost sobre la Renda de No Residents del període impositiu en què es realitzen les inversions anticipades.

 5. Els contribuents que reunisquen els requisits establits a l'article 101 del LIS, podran complir l'obligació de la documentació específica exigida a l'article 16.4 del RIS, presentat a través del formulari d'operacions amb persones o entitats vinculades el document normalitzat que figura com Annex V de l'Ordre HAP/871/2016, de 6 de juny.

 6. Amb efectes per als períodes impositius que s'incien a partir d'1 de gener de 2021, el contribuent que participe en el finançament de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals realitzada per un altre contribuent, i que pretenga acollir-se a la deducció prevista a l'article 39.7 del LIS, haurà de realitzar anteriorment a l'acabament del període impositiu en què es genere la deducció, una comunicació escrita a l'Administració tributària, subscrita tant per ell com pel productor, que reculla el contracte de finançament y certificació del compliment dels requisits [a’] i [b] de l'apartat 1 o requisit [a’] de l'apartat 3 de l'article 36 del LIS, segons corresponga.

Esta informació addicional s'haurà de recollir als formularis específics que s'han definit per a això, i que el contribuent haurà de presentar per via electrònica anteriorment a la presentació de la seua declaració de l'Impost sobre Societats.Per a això, s'haurà de connectar a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (adreça electrònica:https://sede.agenciatributaria.gob.es) i, dins de la pàgina de gestions del model 200, seleccionar el formulari que desitge presentar.

També podrà accedir a l'emplenament d'estos formularis des del «Servei tramitació de declaració (Societats WEB)», en l'apartat «Presentació de documentació prèvia a la seu electrònica» de la pàgina 21 del model 200, fent clic en el botó del formulari que desitge presentar.

Recorde:

Quan el contribuent presente un d'estos formularis, haurà de consignar en l'apartat «Presentació de documentació prèvia a la seu electrònica» de la pàgina 21 del model 200, el Número de Referència de Societats (NRS) corresponent a la documentació presentada.

2.Models de declaració

Prèviament a la presentació de la declaració de l'Impost, els contribuents hauran de presentar, en el seu cas, els següents models de declaració:

 1. Quan el contribuent practique la reducció corresponent a la reserva per inversions en les Canàries, haurà de presentar dins del termini establit per a la presentació de la declaració de l'Impost sobre Societats, el model 282 de «Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries i altres ajudes d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea», aprovat per l'Ordre HAP/296/2016, de 2 de març.

 2. Quan el contribuent tinga registrats actius per impost diferit als que es referix l'apartat 2 de la disposició transitòria trenta-tresena del LIS, i opte per exercir el dret de conversió establit a l'article 130 de l'esmentada norma respecte dels esmentats actius, haurà de realitzar el pagament de la prestació patrimonial de conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible segons el previst en la disposició addicional tretzena del LIS i a través del model 221.

Recorde:

Quan el contribuent presente qualsevol d'estes dues declaracions, haurà de consignar en l'apartat «Presentació de documentació prèvia a la seu electrònica» de la pàgina 21 del model 200, el número de justificant identificatiu de l'esmentada presentació.