Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Documentació que ha de presentar-se juntament amb la declaració

Juntament amb la declaració de l'Impost, els contribuents hauran de presentar per via electrònica a través de la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (adreça electrònica: https://sede.agenciatributaria.gob.es ), els següents documents degudament complimentats:

 1. Els contribuents de l'impost sobre societats que imputen en seu base imposable determinades rendes positives obtingudes per entitats no residents, en els termes establits en l'article 100 de la LIS (estos contribuents hauran de marcar la casella [00007] «Imputació en base imp. rendes positives art. 100 LIS» de la pàgina 1 del model 200), presentaran, les següents dades relatives a cadascuna de les entitats no residents en territori espanyol:

  1. Nom o raó social i lloc del domicili social.

  2. Relació d'administradors i lloc del seu domicili fiscal.

  3. Balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria.

  4. Import de la renda positiva que haja de ser objecte d'imputació en la base imposable.

  5. Justificació dels impostos satisfets respecte de la renda positiva que haja de ser objecte d'imputació en la base imposable.

  En el cas d'establiments permanents, el contribuent haurà d'aportar conjuntament amb la declaració de l'Impost les dades als que es referixen les lletres d) i e) anteriors, així com els registres comptables de les operacions que realitzen i dels actius i passius afectes als mateixos.

 2. Els contribuents per l'Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol) hauran d'incloure, si escau, la memòria informativa a què es referix l'ordinal 2n de  l' article 18.1.b) del TRLIRN.

 3. Els contribuents als qui els haja sigut aprovada una proposta per a la valoració prèvia d'operacions efectuades entre persones o entitats vinculades, presentaran l'informe al que fa referència l'article 28 del RIS.

 4. Els contribuents que realitzen operacions de fusió, escissió, aportació d'actius, canvi de valors i canvi de domicili social d'una Societat Europea o una societat cooperativa Europea d'un Estat membre a un altre de la Unió Europea a les que se li aplica el règim tributari especial previst en el Capítol VII del Títol VII de la LIS, i, que d'acord amb l'article 48 del RIS, han de presentar una comunicació amb el contingut al que es referix l'article 49 d'este Reglament.

 5. Els contribuents en els exercicis en què practiquen la deducció contemplada en la disposició transitòria catorzena de la LIS, hauran de presentar la informació a la que fa referència la disposició transitòria quinta del RIS.

Esta documentació es presentarà a través d'Internet, per a la qual cosa el declarant o presentador haurà de connectar-se a la Sede Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (adreça electrònica: https://sede.agenciatributaria.gob.es) i, dins de la pàgina «Totes les gestions» del model 200, en l'apartat «Presentar documentació», polsarà «Aportar documentació complementària».