Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Documentació que s'ha de presentar juntament amb la declaració

Juntament amb la declaració de l'Impost, els contribuents hauran de presentar per via electrònica a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (adreça electrònica:https://sede.agenciatributaria.gob.es), els següents documents degudament complimentats:

 1. Els contribuents de l'Impost sobre Societats que imputen en la seua base imposable determinades rendes positives obtingudes per entitats no residents, en els termes establits en el article 100 de la LIS (estos contribuents hauran de marcar la casella [00007] «Imputació en base imp.rendes positives art. 100 LIS» de la pàgina 1 del model 200), presentaran, les següents dades relatives a cadascuna de les entitats no residents en territori espanyol:

  1. Nom o raó social i lloc del domicili social.

  2. Relació d'administradors i lloc del seu domicili fiscal.

  3. Balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria.

  4. Import de la renda positiva que haja de ser objecte d'imputació en la base imposable.

  5. Justificació dels impostos satisfets respecte de la renda positiva que haja de ser objecte d'imputació en la base imposable.

  En el cas de establiments permanents, el contribuent haurà d'aportar conjuntament amb la declaració de l'Impost les dades a què es referixen les lletres d) i e) anteriors, així com els registres comptables de les operacions que realitzen i dels actius i passius afectes als mateixos.

 2. Els contribuents per l'Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol) hauran d'incloure, en el seu cas, la memòria informativa que es referix l'ordinal 2n del article 18.1.b) del TRLIRN.

 3. Els contribuents a qui els haja sigut aprovada una proposta per a la valoració prèvia d'operacions efectuades entre persones o entitats vinculades, presentaran l'informe a què fa referència el article 28 del RIS.

 4. Els contribuents que realitzen operacions de fusió, escissió, aportació d'actius, canvi de valors i canvi de domicili social d'una Societat Europea o una Societat Cooperativa Europea d'un Estat membre a un altre de la Unió Europea a les quals se li aplica el règim tributari especial previst al Capítol VII del Títol VII del LIS, i, que d'acord amb el article 48 del RIS, han de presentar una comunicació amb el contingut a què es referix el article 49 de l'esmentat Reglament.

 5. Els contribuents als exercicis en què practiquen la deducció contemplada en la disposició transitòria catorzena del LIS, hauran de presentar la informació a què fa referència la disposició transitòria cinquena del RIS.

Esta documentació es presentarà a través d'internet, per a la qual cosa el declarant o presentador s'haurà de connectar a la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (adreça electrònica:https://sede.agenciatributaria.gob.es) i, dins de la pàgina, «Totes les gestions» del model 200, en l'apartat «Presentar documentació», premerà «Aportar documentació complementària».