Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

No obligats a declarar

1. Entitats totalment exemptes de l'article 9.1 de la LIS

Regulació: Article 124.2 LIS

No estan obligades a declarar les següents entitats exemptes  enumerades en l'article 9.1 de la LIS:

 1. L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals.

 2. Els organismes autònoms de l'Estat i entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les entitats locals.

 3. El Banc d'Espanya, el Fons de Garantia de Depòsits d'Entitats de Crèdit i els Fons de garantia d'inversions.

 4. Les Entitats Gestores i Servicis Comuns de la Seguretat Social .

 5. L'Institut d'Espanya i les Reals Acadèmies oficials integrades en aquell i les institucions de les comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia que tinguen fins anàlegs als de la Real Academia Española.

 6. Els organismes públics esmentats en les Disposicions addicionals novena i dècima, apartat 1, de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat, així com les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les entitats locals.

 7. Les Agències Estatals a què es referixen les Disposicions addicionals primera, segona i tercera de la Llei 28/2006, de 18 de juliol, de les Agències estatals per a la millora dels servicis públics, així com aquells Organismes públics que estigueren totalment exempts d'este Impost i es transformen en Agències estatals.

 8. El Consell Internacional de Supervisió Pública en estàndards d'auditoria, ètica professional i matèries relacionades.

2. Entitats parcialment exemptes de l'article 9.3 de la LIS

Regulació: Article 124.3 LIS

Les entitats que apliquen el règim fiscal de les entitats parcialment exemptes del Capítol XIV del Títol VII de la LIS, no estan obligades a declarar quan complisquen els següents requisits:

 1. Que els seus ingressos totals no superen 75.000 euros anuals.

 2. Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superen 2000 euros anuals.

 3. Que totes les rendes no exemptes que obtinguen estiguen sotmeses a retenció.

3. Comunitats titulars de muntes veïnals en mà comuna

Regulació: Article 112.4 LIS

Estes comunitats no estaran obligades a presentar la declaració per l'impost sobre societats durant aquells períodes impositius en què no obtinguen ingressos sotmesos a este Impost, ni incórreguen en despesa algun, ni realitzen les inversions i les despeses que donen dret a la reducció en la base imposable especifica aplicable a estos contribuents.