Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

No obligats a declarar

1.Entitats totalment exemptes de l'article 9.1 de la LIS

Regulació: Article 124.2 LIS

No estan obligades a declarar les següents entitats exemptes enumerades a l'article 9.1 del LIS:

 1. El Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals.

 2. Els organismes autònoms de l'Estat i entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals.

 3. El Banc d'Espanya, el Fons de Garantia de Depòsits d'Entitats de Crèdit i els Fons de garantia d'inversions.

 4. Les Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social.

 5. El Institut d'Espanya i les Reials Acadèmies oficials integrades a aquell i les institucions de les Comunitats Autònomes amb llengua oficial pròpia que tinguen finalitats anàlogues als de la Reial Acadèmia Espanyola.

 6. Els organismes públics esmentats en les Disposicions addicionals novena i desena, apartat 1, de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat, així com les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals.

 7. Les Agències Estatals que es referixen les Disposicions addicionals primera, segona i tercera de la Llei 28/2006, de 18 de juliol, de les Agències estatals per a la millora dels serveis públics, així com aquells Organismes públics que estigueren totalment exempts d'este Impost i es transformen en Agències estatals.

 8. El Consell Internacional de Supervisió Pública en estàndards d'auditoria, ètica professional i matèries relacionades.

2.Entitats parcialment exemptes de l'article 9.3 del LIS

Regulació: Article 124.3 LIS

Les entitats que apliquen el règim fiscal de les entitats parcialment exemptes del Capítol XIV del Títol VII del LIS, no estan obligades a declarar quan complisquen els següents requisits:

 1. Que els seus ingressos totals no superen 75.000 euros anuals.

 2. Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superen 2.000 euros anuals.

 3. Que totes les rendes no exemptes que obtinguen estiguen sotmeses a retenció.

3.Comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comú

Regulació: Article 112.4 LIS

Estes comunitats no estaran obligades a presentar la declaració per l'Impost sobre Societats en aquells períodes impositius en què no obtinguen ingressos sotmesos a l'esmentat Impost, ni incórreguen en cap despesa, ni realitzen les inversions i despeses que donen dret a la reducció en la base imposable especifica aplicable a estos contribuents.