Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Entitats parcialment exemptes de l'article 9.3 de la LIS

 1. Estes entitats apliquen el règim especial de les entitats parcialment exemptes del Capítol XIV del Títol VII de la LIS.

  Les entitats que apliquen este règim hauran de marcar la casella [00002] «Entitat parcialment exempta» de la pàgina 1 del model 200.

 2. Són entitats parcialment exemptes

  1. Les entitats i institucions sense finalitat de lucre a les que no siga aplicable el Títol II de la Llei 49/2002.

  2. Les unions, federacions i confederacions de cooperatives.

  3. Els col·legis professionals, les associacions empresarials, les cambres oficials, els sindicats de treballadors.

  4. Els fons de promoció de treball constituïts a l'empara de l'article vint-i-dos de la Llei 27/1984, de 26 de juliol, sobre reconversió i reindustrialització.

  5. Les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social , regulades en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

  6. Les entitats de dret públic Ports de l'Estat i les respectives de les comunitats autònomes.

   Recorde:

   Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir d'1-1-2020 que no hagen finalitzat abans de 9-7-2020, el Reial decret-Llei 26/2020, de 7 de juliol, elimina la referència a les Autoritats Portuàries que deixen de ser considerades com entitats parcialment exemptes, passant a tributar pel règim general de l'impost sobre societats.

 3. Estes entitats tenen l'obligació de declarar per la totalitat de les seues rendes, exemptes i no exemptes, excepte quan complisquen els següents requisits, cas en què no tindran obligació de declarar:

  1. Que els seus ingressos totals no superen 75.000 euros anuals.

  2. Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superen 2000 euros anuals.

  3. Que totes les rendes no exemptes que obtinguen estiguen sotmeses a retenció.