Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Societats inactives

Una entitat que estiga inscrita en el Registre Mercantil , encara que no haja començat la seua activitat l'any de la seua inscripció, al tindre personalitat jurídica i tindre la condició de contribuent de l'impost sobre societats, està obligada a presentar declaració per este Impost pel període impositiu corresponent a este any, encara que esta declaració corresponga a una entitat inactiva.

A tindre en compte :

Les societats amb forma mercantil, en tant no figuren degudament inscrites, hauran de tributar en el règim d'atribució de rendes i no en l'impost sobre societats. En cap cas es consideren societats civils.

Si la societat no es trobara inscrita en el Registre Públic al tancament de l'exercici social, havent iniciat l'activitat, haurà de tributar i complir les obligacions corresponents a una entitat en règim d'atribució de rendes.

Per tant, estes societats només seran contribuents de l'impost sobre societats si al tancament del seu exercici social es troben inscrites en el Registre públic corresponent.