Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Residència i domicili fiscal

1. Residència

Regulació: Article 8.1 LIS

La residència en territori espanyol determina la subjecció a l'impost sobre societats. Són residents en territori espanyol les entitats en les que concórrega algun dels següents requisits:

  • Que s'hagueren constituït conforme a les lleis espanyoles.

  • Que tinguen el seu domicili social en territori espanyol.

  • Que tinguen la seua seu de direcció efectiva en territori espanyol.

    S'entendrà que una entitat té la seua seu de direcció efectiva en territori espanyol quan en ell radique la direcció i control del conjunt de les seues activitats.

L'Administració tributària podrà presumir que una entitat radicada en algun país o territori qualificat de jurisdicció no cooperativa, té la seua residència en territori espanyol quan:

  • Els seus actius principals, directament o indirectament, consistisquen en béns situats o drets que es complisquen o exerciten en territori espanyol.

  • La seua activitat principal es desenvolupe en territori espanyol.

Esta presumpció no tindrà efecte quan esta entitat acredite que la seua direcció i efectiva gestió tenen lloc en aquell país o territori, així com que la constitució i operativa de l'entitat respon a motius econòmics vàlids i raons empresarials substantives diferents de la gestió de valors o altres actius.

Pot consultar la definició de jurisdicció no cooperativa  en la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal.

2. Domicili fiscal

Regulació: Article 8.2 LIS

Els contribuents residents en territori espanyol han de disposar d'un domicili fiscal que establisca un punt geogràfic a l'efecte de poder relacionar-se amb l'Administració tributària.

En este sentit, la normativa de l'Impost establix una orde de prelació per a determinar quin serà el domicili fiscal dels contribuents:

  • El domicili social, sempre que en ell estiga efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció dels seus negocis.

  • Si no es pot aplicar el criteri del domicili social, s'atendrà al lloc en què es realitze esta gestió o direcció.

  • En els supòsits en què no puga establir-se el lloc del domicili fiscal d'acord amb els criteris anteriors, prevaldrà aquell on radique el major valor de l'immobilitzat.