Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)

En primer lloc, les entitats que apliquen el règim especial previst en la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la que es regulen les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, hauran de marcar una de les següents caselles de la pàgina 1 del model 200:

 • Casella 00012 SOCIMI

  Hauran de marcar esta casella les SOCIMI i les entitats residents en territori espanyol a les quals es referix l'article 2.1 c) de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, sempre que complisquen els requisits establits en l'esmentada norma.

  Esta casella s'haurà de marcar tant en el període impositiu en què les entitats hagen optat (mitjançant la corresponent comunicació a què es referix l'article 8.1 de la Llei 11/2009) per aplicar el règim especial, com en els successius períodes en què continuen aplicant el règim especial i que concloguen abans que es comunique la renúncia a l'esmentat règim.

  En el període impositiu que s'opte per aplicar el règim especial de les SOCIMI, les esmentades entitats hauran de marcar també la casella [00064] «Règim Fiscal entrada SOCIMI» de la pàgina 1 del model 200.

 • Casella 00064 Règim Fiscal entrada SOCIMI

  Hauran de marcar esta casella les SOCIMI i les entitats residents en territori espanyol a les quals es referix l'article 2.1.c) de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la que es regulen les societats anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, sempre que complisquen els requisits establits en l'esmentada norma, en el període impositiu en el qual hagen optat per aplicar el règim tributari especial de les SOCIMI previst en l'esmentada Llei 11/2009.

  Les societats que opten per l'aplicació d'este règim fiscal especial, que estigueren tributant per un altre règim diferent, hauran de tindre en compte les regles aplicables al règim d'entrada al règim especial previstes en el article 12 de la Llei 11/2009.

  Segons s'establix en el article 8.1 de la Llei 11/2009, la opció per aplicar el règim especial es deurà adoptar per la junta general d'accionistes i deurà comunicar-se a la Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària del domicili fiscal de l'entitat, abans dels tres últims mesos previs a la conclusió del període impositiu.La comunicació realitzada fora d'este termini impedirà d'aplicar este règim fiscal en l'esmentat període impositiu.

  El règim fiscal especial s'aplicarà en el període impositiu que finalitze posteriorment a l'esmentada comunicació i en els successius que concloguen abans que es comunique la renúncia al règim.

 • Casella 00057 Règim Fiscal eixida SOCIMI

  Marcaran esta casella aquelles entitats que estigueren tributant pel règim fiscal especial de les SOCIMI i passen a tributar per un règim de l'Impost sobre Societats diferent, i que hagen obtingut rendes derivades de la transmissió d'immobles o de participacions en altres entitats posseïts a l'inici del període impositiu en què la societat passe a tributar pel règim fiscal diferent al de les SOCIMI, quan eixa transmissió siga realitzada en períodes en què és d'aplicació eixe règim diferent, i que segons el disposat a l'article 12.2 de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les Societats Anònimes cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, hagen de gravar en el període objecte de declaració, la part de l'esmentada renda imputable als períodes impositius en què va resultar d'aplicació el règim especial de les SOCIMI.

  L'article 12.2 de la Llei 11/2009 establix que en el cas de societats que estigueren tributant pel règim fiscal de les SOCIMI i passen a tributar per un altre règim diferent, la renda derivada de la transmissió d'immobles o de participacions en altres entitats a les que se'n referix l'article 2.1 de la Llei 11/2009 posseïts a l'inici del període impositiu en què la societat passe a tributar per un altre règim fiscal diferent, realitzada en períodes en què és d'aplicació eixe altre règim diferent, s'entendrà generada de forma lineal, tret de prova en contrari, durant tot el temps de tinença de l'immoble transmés.

  La part de l'esmentada renda imputable a períodes impositius en què va resultar d'aplicació el règim de les SOCIMI, es gravarà segons l'establit en la Llei 11/2009.