Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)

En primer lloc, les entitats que apliquen el règim especial previst en la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les societats anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, hauran de marcar una de les següents caselles de la pàgina 1 del model 200:

 • Casella 00012 SOCIMI

  Hauran de marcar esta casella les SOCIMI i les entitats residents en territori espanyol a les que es referix l'article 2.1 c) de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les societats anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, sempre que complisquen els requisits establits en esta norma.

  Esta casella s'haurà de marcar tant durant el període impositiu en què les entitats hagen optat (mitjançant la corresponent comunicació a la que es referix l'article 8.1 de la Llei 11/2009) per aplicar el règim especial, com durant els successius períodes en els que seguisquen aplicant el règim especial i que concloguen abans que es comunique la renuncia a este règim.

  Durant el període impositiu en què s'opte per aplicar el règim especial de les SOCIMI, estes entitats hauran de marcar també la casella [00064] «Règim fiscal entrada SOCIMI» de la pàgina 1 del model 200.

 • Casella 00064 Règim fiscal entrada SOCIMI

  Hauran de marcar esta casella les SOCIMI i les entitats residents en territori espanyol a les que es referix l'article 2.1.c) de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, sempre que complisquen els requisits establits en esta norma, durant el període impositiu en el que hagen optat per aplicar el règim tributari especial de les SOCIMI previst en la citada Llei 11/2009.

  Les societats que opten per l'aplicació d'este règim fiscal especial, que estigueren tributant per un altre règim diferent, hauran de tindre en compte les regles aplicables al règim d'entrada al règim especial previstes en l'article 12 de la Llei 11/2009.

  Segons s'establix en l'article 8.1 de la Llei 11/2009, l'opció per aplicar el règim especial s'haurà d'adoptar per la junta general d'accionistes i haurà de comunicar-se a la Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària del domicili fiscal de l'entitat, abans dels tres últims mesos previs a la conclusió del període impositiu. La comunicació realitzada fora d'este termini impedirà aplicar este règim fiscal durant este període impositiu.

  El règim fiscal especial s'aplicarà durant el període impositiu que finalitze amb posterioritat a esta comunicació i en els successius que concloguen abans que es comunique la renuncia al règim.

 • Casella 00057 Règim fiscal eixida SOCIMI

  Marcaran esta casella aquelles entitats que estigueren tributant pel règim fiscal especial de les SOCIMI i passen a tributar per un règim de l'impost sobre societats diferent, i que hagen obtingut rendes derivades de la transmissió d'immobles o de participacions en unes altres entitats posseïts a l'inici del període impositiu en què la societat passe a tributar pel règim fiscal diferent al de les SOCIMI, quan aquella transmissió siga realitzada en períodes en què és aplicable aquell règim diferent, i que segons el que disposa l'article 12.2 de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les societats anònimes cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, hagen de gravar durant el període objecte de declaració, la part d'esta renda imputable als períodes impositius en els que va resultar d'aplicació el règim especial de les SOCIMI.

  L'article 12.2 de la Llei 11/2009 establix que en el cas de societats que estigueren tributant pel règim fiscal de les SOCIMI i passen a tributar per un altre règim diferent, la renda derivada de la transmissió d'immobles o de participacions en unes altres entitats a les que es referix l'article 2.1 de la Llei 11/2009 posseïts a l'inici del període impositiu en què la societat passe a tributar per un altre règim fiscal diferent, realitzada en períodes en què és aplicable este altre règim diferent, s'entendrà generada de forma lineal, llevat que hi haja una prova en contra, durant tot el temps de tinença de l'immoble transmés.

  La part d'esta renda imputable a períodes impositius en els que va resultar d'aplicació el règim de les SOCIMI, es gravarà segons el que estableix la Llei 11/2009.