Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Determinació de la quota (pàgina 14 del model 200)

Per a determinar la quota líquida positiva en la liquidació de l'Impost sobre Societats (casella [00592] de la pàgina 14 del model 200), les entitats que apliquen el règim especial de les SOCIMI, tindran en compte les següents especialitats:

 1. Per a calcular la quota íntegra hauran de consignar en la casella [00562] «Quota íntegra» de la pàgina 14 del model 200, la suma dels productes obtinguts sobre els imports recollits en les caselles [00521] «Part de la base imposable que tributa al tipus de gravamen del 0%» y [00520] «Partix de la base imposable del període impositiu que tributa al tipus general»:

  1. Sobre l'import de la casella [00521] s'aplicarà el tipus de gravamen del 0 per cent.Per tant, la quota íntegra que corresponga a eixa part de la base imposable serà zero.

  2. Sobre l'import de la casella [00520], s'aplicarà el tipus general de l'impost que serà el mateix que va aplicar l'entitat en el règim pel qual tributava anteriorment a aplicar el règim especial de les SOCIMI.

   En els casos d'incompliment del requisit del termini de permanència a què es referix l'article 3.3 de la Llei 11/2009, o en els quals la societat passi a tributar per un altre règim diferent abans que es complisca el referit termini, s'aplicarà el tipus general.

  En conseqüència, l'import a consignar a la casella [00562], serà el resultat de realitzar la següent operació:

  [00562] = [00520] x ([00558] / 100)

  Cas especial de l'article 12.2 de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre

  En el cas previst a l'article 12.2 de la Llei 11/2009, és a dir, quan es genere renda derivada de la transmissió d'immobles que es tinguen a l'inici d'un exercici en el qual la societat passe a tributar per un altre règim fiscal diferent del de les SOCIMI i que es transmeten en períodes en el qual és d'aplicació eixe altre règim (este mateix criteri s'aplicarà a les rendes procedents de la transmissió de les participacions en altres entitats a què es referix l'article 2.1 de l'esmentada llei), entenent-se generada l'esmentada renda de forma lineal en tots els anys de propietat de l'immoble, la quota íntegra del període impositiu la compondran la part relativa al règim diferent del SOCIMI i la part corresponent a les referides transmissions gravades segons l'establit en l'esmentada llei.

  [00562] = [00520] x ([00558] / 100)

 2. Per a calcular la quota líquida positiva l'import de la qual es consignarà a la casella [00592] de la pàgina 14 del model 200, s'ha de tindre en compte que les bonificacions i deduccions recollides a l'esmentada pàgina del model 200 no es poden aplicar sobre l'import consignat a la casella [00521] «Partix de la base imposable que tributa al tipus de gravamen del 0%».

  En canvi, sí que es podran aplicar sobre l'import consignat a la casella [00520] «Partix de la base imposable que tributa al tipus general», minorat prèviament per l'import recollit a la casella [00562] «Quota íntegra» de la pàgina 14 del model 200.

  En els casos d'incompliment del requisit del termini de permanència a què se'n referix l'article 3.3 de la Llei 11/2009, o en els quals la societat passe a tributar per un altre règim diferent abans que es complisca el referit termini, podran ser aplicables les bonificacions i les deduccions que, en el seu cas, pogueren correspondre.

 3. Una vegada obtinguda la quota líquida positiva (casella [00592]), el model 200 s'emplenarà segons l'indicat al llarg d'este Manual Pràctic respecte del règim general de l'Impost sobre Societats.

 4. Incompliment.Les societats que apliquen i/o hagen aplicat el règim fiscal especial de les SOCIMI i hi hagen incomplit el termini de 3 anys de permanència a què es referix l'article 3.3 de la Llei 11/2009, conforme a l'establit a l'article 9.1 de la Llei 11/2009, hauran d'incloure en les caselles [00633] i [00642] «Increment per incompliment de requisits SOCIMI» (en el cas que tribute exclusivament a l'Estat o davant d'una o diverses de les Administracions tributàries forals, respectivament) de la pàgina 14 bis del model 200, les quotes íntegres i, en el seu cas, altres quantitats, resultants de gravar les rendes generades en ocasió de la transmissió d'immobles i participacions d'acord amb el règim general de l'Impost sobre Societats en ordre a procedir a la regularització pertinent prevista a l'article 125.3 del LIS.

  Així mateix, les societats que havent optat per l'aplicació del règim especial de les SOCIMI amb les condicions previstes en la disposició transitòria primera de la Llei 11/2009 incomplisquen les esmentades condicions i, per tant, passen a tributar pel règim general de l'Impost sobre Societats, hauran d'incloure en estes caselles l'import de la diferència a què es referix el segon paràgraf de l'esmentada disposició transitòria.

  En els supòsits de tributació conjunta, es consignarà en les caselles [00633] i [00642] els imports que siga procedent reintegrar en la present declaració pels conceptes referits en el paràgraf anterior i en la proporció que corresponga a cada Administració.