Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Determinació de la quota (pàgina 14 del model 200)

Per a determinar la quota líquida positiva en la liquidació de l'impost sobre societats (casella [00592] de la pàgina 14 del model 200), les entitats que apliquen el règim especial de les SOCIMI, tindran en compte les següents especialitats :

 1. Per a calcular la quota íntegra hauran de consignar en la casella [00562] «Quota íntegra» de la pàgina 14 del model 200, la suma dels productes obtinguts sobre els imports recollits en les caselles [00521] «Part de la base imposable que tributa al tipus de gravamen del 0%» i [00520] «Part de la base imposable del període impositiu que tributa al tipus general »:

  1. Sobre l'import de la casella [00521] s'aplicarà el tipus de gravamen del 0 per cent. Per tant, la quota íntegra que corresponga a aquella part de la base imposable serà zero.

  2. Sobre l'import de la casella [00520], s'aplicarà el tipus general de l'impost que serà el mateix que va aplicar l'entitat en el règim pel qual tributava amb anterioritat a aplicar el règim especial de les SOCIMI.

   En els casos d'incompliment del requisit del termini de permanència a què es referix l'article 3.3 de la Llei 11/2009, o en els que la societat passe a tributar per un altre règim diferent abans que es complisca el referit termini, s'aplicarà el tipus general.

  En conseqüència, l'import a consignar en la casella [00562], serà el resultat de realitzar la següent operació:

  [00562] = [00520] x ([00558] / 100)

  Cas especial de l'article 12.2 de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre

  En el cas previst en l'article 12.2 de la Llei 11/2009, és a dir, quan es genere renda derivada de la transmissió d'immobles que es posseïsquen a l'inici d'un exercici en el que la societat passe a tributar per un altre règim fiscal diferent del de les SOCIMI i que es transmeten en períodes en què és aplicable este altre règim (este mateix criteri s'aplicarà a les rendes procedents de la transmissió de les participacions en unes altres entitats a què es referix l'article 2.1 d'esta llei), entenent-se generada esta renda de forma lineal en cada any de propietat de l'immoble, la quota íntegra del període impositiu la compondran la part relativa al règim diferent del SOCIMI i la part corresponent a les referides transmissions gravades segons el que estableix la citada llei.

  [00562] = [00520] x ([00558] / 100)

 2. Per a calcular la quota líquida positiva import del qual es consignarà en la casella [00592] de la pàgina 14 del model 200, s'ha de tindre en compte que les bonificacions i deduccions recollides en esta pàgina del model 200 no es poden aplicar sobre l'import consignat en la casella [00521] «Part de la base imposable que tributa al tipus de gravamen del 0%».

  En canvi, sí es podran aplicar sobre l'import consignat en la casella [00520] «Part de la base imposable que tributa al tipus general», minorat prèviament per l'import recollit en la casella [00562] «Quota íntegra» de la pàgina 14 del model 200.

  En els casos d'incompliment del requisit del termini de permanència a què es referix l'article 3.3 de la Llei 11/2009, o en els que la societat passe a tributar per un altre règim diferent abans que es complisca el referit termini, podran ser aplicables les bonificacions i les deduccions que, si escau, pogueren correspondre.

 3. Una vegada obtinguda la quota líquida positiva (casella [00592]), el model 200 es complimentarà segons l'indicat al llarg d'este Manual Pràctic respecte del règim general de l'impost sobre societats.

 4. Incompliment. Les societats que apliquen i/o hagen aplicat el règim fiscal especial de les SOCIMI i hagen incomplit el termini de 3 anys de permanència a què es referix l'article 3.3 de la Llei 11/2009, conforme al que estableix l'article 9.1 de la Llei 11/2009, hauran d'incloure en les caselles [00633] i [00642] «Incremente per incompliment de requisits SOCIMI» (en cas que tribute exclusivament a l'Estat o davant una o diverses de les Administracions tributàries forals, respectivament) de la pàgina 14 bis del model 200, les quotes íntegres i, si escau, altres quantitats, resultants de gravar les rendes generades amb motiu de la transmissió d'immobles i participacions d'acord amb el règim general de l'impost sobre societats en ordre a procedir a la regularització pertinent prevista en l'article 125.3 de la LIS.

  Així mateix, les societats que havent optat per l'aplicació del règim especial de les SOCIMI amb les condicions previstes en la disposició transitòria primera de la Llei 11/2009 incomplisquen estes condicions i, per tant, passen a tributar pel règim general de l'impost sobre societats, hauran d'incloure en estes caselles l'import de la diferència a què es referix el segon paràgraf d'esta disposició transitòria.

  En els supòsits de tributació conjunta, es consignarà en les caselles [00633] i [00642] els imports que procedisca reintegrar en aquesta declaració pels conceptes referits en el paràgraf anterior i en la proporció que corresponga a cada Administració.