Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Especialitats del règim fiscal

Regulació: Article 9 Llei 11/2009

Les SOCIMI que opten per l'aplicació d'este règim fiscal especial, es regiran pel que disposa la Llei de l'impost sobre Societats, sense perjudici de les disposicions especials previstes en la Llei 11/2009:

 1. Tributaran al tipus de gravamen del 0 per cent en l'impost sobre societats.

 2. En cas que generen bases imposables negatives, no podran aplicar el que disposa l'article 26 de la LIS.

 3. Tampoc podran aplicar el règim de deduccions i bonificacions establit en els Capítols II, III i IV del Títol VI de la LIS.

 4. En el cas que incomplisquen el requisit de permanència de 3 anys, a què fa referència l'article 3.3 de la Llei 11/2009 o quan, qualsevol que anara la causa, es passe a tributar per un altre règim diferent en l'impost sobre societats abans que finalitze este termini:

  • En el cas d'immobles, implicarà la tributació de totes les rendes generades per aquells immobles en tots els períodes impositius en què haguera resultat d'aplicació este règim especial, d'acord amb el règim general i el tipus general de gravamen de l'impost sobre societats.

  • En el cas d'accions o participacions, implicarà la tributació d'aquella part de les rendes generades amb motiu de la transmissió, d'acord amb el règim general i el tipus general del gravamen de l'impost sobre societats.

  Totes estes regularitzacions es duran a terme conforme al que estableix l'article 125.3 de la LIS.

 5. Els dividends o participacions en beneficis distribuïts per les SOCIMI respecte dels que s'haja aplicat el règim especial previst per a estes entitats estaran sotmesos a retenció o ingrés a compte, quan el perceptor siga un contribuent de l'impost sobre societats, de l'IRNR amb i sense establiment permanent o de l'IRPF.

  No existirà obligació de retindre quan el perceptor siga una entitat que reunisca els requisits per a l'aplicació de la Llei 11/2009.