Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Gravàmens especials

1.Gravamen especial sobre els beneficis distribuïts

 1. Tipus de gravamen

  Les SOCIMI tributaran un tipus de gravamen especial del 19 per cent sobre l'import íntegre de dividends o participacions en beneficis distribuïts als socis quan:

  • La participació en el capital social de l'entitat siga igual o superior al 5 per cent i

  • Els esmentats dividends en seu dels seus socis, estiguen exempts o tributen un tipus inferior al 10 per cent.

  Este gravamen tindrà la consideració de quota de l'Impost sobre Societats.

  Este gravamen no s'aplicarà quan el soci que percep el dividend siga una entitat a la qual s'aplique la Llei 11/2009.

  Tampoc no resultarà d'aplicació quan els dividends o participacions en beneficis siguen percebuts per entitats no residents que tinguen per objecte social principal la tinença de participacions en el capital d'altres SOCIMI o en el d'altres entitats no residents en territori espanyol que tinguen el mateix objecte social que aquelles i que estiguen sotmeses a un règim similar a l'establit per a les SOCIMI quant a la política obligatòria, legal o estatutària, de distribució de beneficis, respecte d'aquells socis que:

  • Posseïsquen-ne una participació igual o superior al 5 per cent en el capital social d'aquelles, i

  • Tributen pels esmentats dividends o participacions en beneficis, almenys, al tipus de gravamen del 10 per cent.

 2. Meritació

  Este gravamen es reportarà el dia del acord de distribució de beneficis per la junta general d'accionistes o òrgan competent.

 3. Autoliquidació i ingrés

  L'import del gravamen especial s'ha d'autoliquidar i ingressar a través del model 217 aprovat per l'Ordre HFP/1922/2016, de 19 de desembre, en el termini de dos mesos des de la data de meritació.

  El seu presentació es farà de forma obligatòria per via electrònica.

  Este gravamen especial no s'aplica i, per tant, no existirà obligació de presentar el model 217 en els següents supòsits:

  • Quan el dividend siga percebut per una entitat a la qual s'aplique la Llei 11/2009.

  • Quan els dividends o participacions en beneficis siguen percebuts per entitats no residents que tinguen per objecte social principal la tinença de participacions en el capital d'altres SOCIMI o en el d'altres entitats no residents en territori espanyol que tinguen el mateix objecte social que aquelles i que estiguen sotmeses a un règim similar a l'establit per a les SOCIMI quant a la política obligatòria, legal o estatutària, de distribució de beneficis, respecte d'aquells socis que:

   • Posseïsquen-ne una participació igual o superior al 5 per cent en el capital social d'aquelles, i

   • Tributen pels esmentats dividends o participacions en beneficis, almenys, al tipus de gravamen del 10 per cent.

2.Gravamen especial sobre els beneficis no distribuïts

 1. Tipus de gravamen

  Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, les SOCIMI tributaran a un tipus del 15 per cent sobre l'import dels beneficis obtinguts a l'exercici que no siga objecte de distribució, en la part que procedisca de rendes que no hagen tributat al tipus general de gravamen de l'Impost sobre Societats ni es tracte de rendes acollides al període de reinversió de 3 anys regulat en la lletra b) de l'article 6.1 de la Llei 11/2009.

  Este gravamen tindrà la consideració de quota de l'Impost sobre Societats.

 2. Meritació

  Este gravamen especial es reportarà el dia del acord d'aplicació del resultat de l'exercici per la junta general d'accionistes, o òrgan equivalent.

 3. Autoliquidació i ingrés

  L'import del gravamen especial s'ha d'autoliquidar i ingressar a través del model 237 aprovat per l'Ordre HFP/1430/2021, de 20 de desembre, en el termini de dos mesos des de la data de meritació.

  El seu presentació es farà de forma obligatòria per via electrònica.