Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Gravàmens especials

1. Gravamen especial sobre els beneficis distribuïts

 1. Tipus de gravamen

  Les SOCIMI tributaran a un tipus de gravamen especial del 19 per cent sobre l'import íntegre de dividends o participacions en beneficis distribuïts als socis quan:

  • La participació en el capital social de l'entitat siga igual o superior al 5 per cent i

  • Estos dividends en sede dels seus socis, estiguen exempts o tributen a un tipus inferior al 10 per cent.

  Este gravamen tindrà la consideració de quota de l'impost sobre societats.

  Este gravamen no s'aplicarà quan el soci que percep el dividend siga una entitat a la que s'aplique la Llei 11/2009.

  Tampoc resultarà d'aplicació quan els dividends o participacions en beneficis siguen percebuts per entitats no residents que tinguen per objecte social principal la tinença de participacions en el capital d'unes altres SOCIMI o en el d'unes altres entitats no residents en territori espanyol que tinguen el mateix objecte social que aquelles i que estiguen sotmeses a un règim similar a l'establit per a les SOCIMI quant a la política obligatòria, legal o estatutària, de distribució de beneficis, respecte d'aquells socis que:

  • Posseïsquen una participació igual o superior al 5 per cent en el capital social d'aquelles, i

  • Tributen per estos dividends o participacions en beneficis, com a mínim, al tipus de gravamen del 10 per cent.

 2. Merite

  Este gravamen es meritarà el dia de l'acord de distribució de beneficis per la junta general d'accionistes o òrgan competent.

 3. Autoliquidació i ingrés

  L'import del gravamen especial s'ha d'autoliquidar i ingressar a través del model 217 aprovat per l'Ordre HFP/1922/2016, de 19 de desembre, en el termini de dos mesos des de la data de merite.

  La seua presentació es farà de forma obligatòria per via electrònica.

  Este gravamen especial no s'aplica i, per tant, no existirà obligació de presentar el model 217 en els supòsits següents:

  • Quan el dividend siga percebut per una entitat a la que s'aplique la Llei 11/2009.

  • Quan els dividends o participacions en beneficis siguen percebuts per entitats no residents que tinguen per objecte social principal la tinença de participacions en el capital d'unes altres SOCIMI o en el d'unes altres entitats no residents en territori espanyol que tinguen el mateix objecte social que aquelles i que estiguen sotmeses a un règim similar a l'establit per a les SOCIMI quant a la política obligatòria, legal o estatutària, de distribució de beneficis, respecte d'aquells socis que:

   • Posseïsquen una participació igual o superior al 5 per cent en el capital social d'aquelles, i

   • Tributen per estos dividends o participacions en beneficis, com a mínim, al tipus de gravamen del 10 per cent.

2. Gravamen especial sobre els beneficis no distribuïts

 1. Tipus de gravamen

  Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, les SOCIMI tributaran a un tipus del 15 per cent sobre l'import dels beneficis obtinguts en l'exercici que no siga objecte de distribució, en la part que procedisca de rendes que no hagen tributat al tipus general de gravamen de l'impost sobre societats ni es tracti de rendes acollides al període de reinversió de 3 anys regulat en la lletra b) de l'article 6.1 de la Llei 11/2009.

  Este gravamen tindrà la consideració de quota de l'impost sobre societats.

 2. Merite

  Este gravamen especial es meritarà el dia de l'acord d'aplicació del resultat de l'exercici per la junta general d'accionistes, o òrgan equivalent.

 3. Autoliquidació i ingrés

  L'import del gravamen especial s'ha d'autoliquidar i ingressar a través del model 237 aprovat per l'Ordre HFP/1430/2021, de 20 de desembre, en el termini de dos mesos des de la data de merite.

  La seua presentació es farà de forma obligatòria per via electrònica.