Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Opció

Regulació: Article 8 i Disposició transitòria primera Llei 11/2009

Les entitats que complisquen els requisits establits en la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les societats anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari (d'ara endavant, SOCIMI), podran optar per aplicar el règim especial regulat en esta Llei, el qual serà també aplicable als seus socis.

L'opció haurà d'adoptar-se per la junta general d'accionistes i haurà de comunicar-se a la Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària del domicili fiscal de l'entitat, abans dels tres últims mesos previs a la conclusió del període impositiu.

El règim fiscal especial s'aplicarà durant el període impositiu que finalitze amb posterioritat a esta comunicació i en els successius que concloguen abans que es comunique la renuncia al règim.

Estes entitats podran optar per l'aplicació del règim especial, encara que no es complisquen els requisits exigits en la Llei 11/2009, sempre que estos requisits es complisquen d'aquí als dos anys següents a la data de l'opció per aplicar este règim.

L'incompliment de tal condició suposarà que la societat passe a tributar pel règim general de l'impost sobre societats a partir del propi període impositiu en què es produïsca este incompliment. A més, la societat estarà obligada per ingressar, juntament amb la quota este període impositiu, la diferència entre la quota que per este impost resulte d'aplicar el règim general i la quota ingressada que va resultar d'aplicar el règim fiscal especial durant els períodes impositius anteriors, sense perjudici dels interessos de demora, recàrrecs i sanciones que, si escau, resulten procedents.

A tindre en compte:

Este règim fiscal especial és incompatible amb tots els règims tributaris especials prevists en el Títol VII de la LIS, a excepció dels regulats en el Capítol VII (Règim especial de les fusiones, escissions, aportacions d'actius, canvi de valors i canvi de domicili social d'una Societat Europea o una societat cooperativa Europea d'un Estat membre a un altre de la Unió Europea), en el Capítol X (Transparència fiscal internacional) i en el Capítol XII (Règim fiscal de determinats contractes d'arrendament financer) d'este Títol.