Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Opció

Regulació: Article 8 i Disposició transitòria primera Llei 11/2009

Les entitats que complisquen els requisits establits en la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la que es regulen les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari (d'ara endavant, SOCIMI), podran optar per aplicar el règim especial regulat en l'esmentada Llei, el qual serà també aplicable als seus socis.

La opció deurà adoptar-se per la junta general d'accionistes i deurà comunicar-se a la Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària del domicili fiscal de l'entitat, abans dels tres últims mesos previs a la conclusió del període impositiu.

El règim fiscal especial s'aplicarà en el període impositiu que finalitze posteriorment a l'esmentada comunicació i en els successius que concloguen abans que es comunique la renúncia al règim.

Estes entitats podran optar per l'aplicació del règim especial, encara que no es complisquen els requisits exigits en la Llei 11/2009, sempre que els esmentats requisits es complisquen dins dels dos anys següents a la data de l'opció per aplicar l'esmentat règim.

El incompliment de tal condició suposarà que la societat passe a tributar pel règim general de l'Impost sobre Societats a partir del mateix període impositiu en què es produïsca l'esmentat incompliment.A més, la societat estarà obligada a ingressar, juntament amb la quota l'esmentat període impositiu, la diferència entre la quota que per l'esmentat impost resulte d'aplicar el règim general i la quota ingressada que va resultar d'aplicar el règim fiscal especial en els períodes impositius anteriors, sense perjudici dels interessos de demora, recàrrecs i sancions que, en el seu cas, resulten procedents.

A tindre en compte:

Este règim fiscal especial és incompatible amb tots els règims tributaris especials previstos en el Títol VII de la LIS, a excepció dels regulats en el Capítol VII (Règim Especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius, canvi de valors i canvi de domicili social d'una Societat Europea o una Societat Cooperativa Europea d'un Estat membre a un altre de la Unió Europea), al Capítol X (Transparència fiscal internacional) i al Capítol XII (Règim Fiscal de determinats contractes d'arrendament financer) de l'esmentat Títol.