Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Règim fiscal de l'entrada-eixida del règim fiscal especial

Regulació: Article 12 Llei 11/2009

1. Entitats que estan tributant per un règim tributari diferent, i opten per l'aplicació del règim especial de les SOCIMI

Hauran d'actuar de la següent manera:

  • Els ajustaments fiscals pendents de revertir en la base imposable en el moment d'aplicació de present règim, s'integraran d'acord amb el règim general i el tipus general de gravamen de l'impost sobre societats.

  • Les bases imposables negatives que estigueren pendents de compensació en el moment d'aplicació de present règim, es compensaran amb les rendes positives que, si escau, tributen baix el règim general, en els termes establits en l'article 26 de la LIS.

  • La renda derivada de la transmissió d'immobles posseïts amb anterioritat a l'aplicació d'este règim, de les participacions en unes altres societats a què es referix l'article 2.1 de la Llei 11/2009, així com de la resta d'elements de l'actiu, realitzada en períodes impositius en què és aplicable el règim de les SOCIMI, s'entendrà generada, llevat que hi haja una prova en contra, de forma lineal durant el temps de tinença de l'immoble, participació o un altre element de l'actiu transmesos.

    Quant a la part d'esta renda imputable als períodes impositius anteriors, es gravarà aplicant el tipus de gravamen i el règim tributari anterior a l'aplicació del règim de les SOCIMI.

  • Les deduccions en la quota íntegra pendents d'aplicar, es deduiran de la quota íntegra que, si escau, procedisca de l'aplicació del règim general, en els termes establits en el Títol VI de la LIS.

2. Entitats que estigueren tributant pel règim especial de les SOCIMI i passen a tributar per un altre règim diferent

La renda derivada de la transmissió d'immobles o de participacions en unes altres entitats a què es referix l'article 2.1 de la Llei 11/2009, posseïts a l'inici del període impositiu en què la societat passe a tributar per un altre règim fiscal diferent, realitzada en períodes impositius en què és aplicable este altre règim, s'entendrà generada, llevat que hi haja una prova en contra, de forma lineal durant tot el temps de tinença de l'immoble o participació transmesos.

Quant a la part d'esta renda imputable al període impositiu en què va resultar d'aplicació el règim de les SOCIMI, es gravarà segons el que estableix la Llei 11/2009.