Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Règim fiscal de l'entrada-eixida del règim fiscal especial

Regulació: Article 12 Llei 11/2009

1.Entitats que estan tributant per un règim tributari diferent, i opten per l'aplicació del règim especial de les SOCIMI

Hauran d'actuar de la següent forma:

  • Els ajustaments fiscals pendents de revertir en la base imposable en el moment d'aplicació del present règim, s'integraran d'acord amb el règim general i el tipus general de gravamen de l'Impost sobre Societats.

  • Les bases imposables negatives que estigueren pendents de compensació en el moment d'aplicació del present règim, es compensaran amb les rendes positives que, en el seu cas, tributen davall el règim general, en els termes establits a l'article 26 de la LIS.

  • La rendix derivada de la transmissió d'immobles tinguts anteriorment a l'aplicació d'este règim, de les participacions en altres societats que es referix l'article 2.1 de la Llei 11/2009, així com de la resta d'elements de l'actiu, realitzada en períodes impositius en què és d'aplicació el règim de les SOCIMI, s'entendrà generada, tret de prova en contrari, de forma lineal durant el temps de tinença de l'immoble, participació o un altre element de l'actiu transmesos.

    Quant a la part de l'esmentada renda imputable als períodes impositius anteriors, es gravarà aplicant el tipus de gravamen i el règim tributari anterior a l'aplicació del règim de les SOCIMI.

  • Les deduccions en la quota íntegra pendents d'aplicar, es deduiran de la quota íntegra que, en el seu cas, procedisca de l'aplicació del règim general, en els termes establits en el Títol VI del LIS.

2.Entitats que estigueren tributant pel règim especial de les SOCIMI i passen a tributar per un altre règim diferent

La renda derivada de la transmissió d'immobles o de participacions en altres entitats que es referix el article 2.1 de la Llei 11/2009, tinguts a l'inici del període impositiu en què la societat passe a tributar per un altre règim fiscal diferent, realitzada en períodes impositius que és d'aplicació eixe altre règim, s'entendrà generada, tret de prova en contrari, de forma lineal durant tot el temps de tinença de l'immoble o participació transmesos.

Quant a la part de l'esmentada renda imputable al període impositiu en què va resultar d'aplicació el règim de les SOCIMI, es gravarà segons l'establit en la Llei 11/2009.