Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Bonificació per rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Canàries

Regulació: Article 26 Llei 19/1994

Les entitats que tinguen dret a aplicar sobre la quota íntegra la bonificació sobre els rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Canàries per ells mateixos, marcaran en primer lloc la casella [00029] «Règim especial Canàries» de la pàgina 1 del model 200.

A continuació, hauran de consignar el import de la bonificació en la casella [00563] «Bonificació rendiments per vendes béns corporals produïts a les Canàries (art. 26 Llei 19/1994)» de la pàgina 14 del model 200, tenint en compte el següent:

 • Percentatge de bonificació: 50 per cent, sense perjudici dels límits establits en l'ordenació comunitària que li puguen afectar.

  Per als períodes impositius que s'inicien a partir de 7 de novembre de 2018, la disposició addicional segona del Reial Decret llei 15/2014, de 19 de novembre, establix que amb efectes des de l'1 de gener de 2015, l'aplicació d'esta bonificació, així com la dels beneficis fiscals que tinguen la consideració d'ajudes regionals al funcionament (Llibre II i article 94 de la Llei 20/1991, Llei de la Comunitat Autònoma de Canàries, 4/2014, de 26 de juny, article 27 i Títol V de la Llei 19/1994, i disposició addicional dotzena de la Llei 43/1995, de 27 de desembre), així com les ajudes al transport de mercaderies compreses en l'àmbit del Reial Decret 362/2009, de 20 de març i de l'Ordre de 31 de juliol de 2009 del Conseller d'Obres Públiques i Transports del Govern de les Canàries, estaran subjectes al límit del 30 per cent del volum de negocis anual del beneficiari obtingut a les Illes Canàries.

 • Entitats que poden aplicar la bonificació: Entitats domiciliades a les Canàries o domiciliades en altres territoris que es dediquen a la producció dels béns que afecta la bonificació a l'arxipèleg canari, mitjançant sucursal o establiment permanent.

 • Rendiments bonificats: Rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts per la mateixa entitat a les Canàries, propis d'activitats agrícoles, ramaderes, industrials i pesqueres, sempre que, en este últim cas, la pesca d'altura es desembarque als ports canaris i es manipule o transforme en l'arxipèleg.

  Per als períodes impositius iniciats a partir de 7 de novembre de 2018, als efectes del càlcul dels rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Canàries, formaran part dels mateixos:

  • Els imports de les ajudes derivades del règim específic de proveïment, establit en virtut de l'article 3.1.a) del Reglament (UE) núm. 228/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

  • Els imports de les ajudes als productors derivades del Programa Comunitari de Suport a les Produccions Agràries de les Canàries, establides en virtut de l'article 3.1.b) del Reglament (UE) núm. 228/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

 • Quota íntegra bonificada: La quota íntegra bonificada és la que proporcionalment correspon a la part de la base imposable que derive de la renda bonificada.

  En el cas de què d'existisquen ajustaments extracomptables o compensació de bases imposables negatives, estos influiran en l'import de la bonificació.

 • Esta bonificació s'aplicarà sempre que no estiga exclosa de la seua aplicació per incompatibilitat amb la percepció d'algunes ajudes de l'Estat o condicionada al disposat en les directrius comunitàries corresponents, o tinga impedit el seu gaudi fins al reembors de les ajudes d'Estat percebudes i declarades il·legals i incompatibles amb el mercat comú (consulte la disposició addicional dotzena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, les disposicions addicionals tercera a sisena del Reial Decret llei 12/2006, de 29 de desembre i les disposicions addicionals primera i segona del Reial Decret llei 15/2014, de 19 de desembre).

 • Esta bonificació no s'aplicarà als rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Canàries, propis d'activitats de construcció naval, fibres sintètiques, indústria de l'automòbil, siderúrgia i indústria del carbó.

A tindre en compte:

Esta deducció és compatible amb la reserva per a inversions en les Canàries (article 27 de la Llei 19/1994).La quota corresponent als rendiments que donen de dret a la bonificació serà la que corresponga a la part de quota íntegra determinada a partir de la part de base imposable procedent d'aquells, de manera que si s'haguera dotat la reserva per a inversions en les Canàries, s'entendrà per quota corresponent la que es determine considerant la part de base imposable una vegada minorada en la proporció de l'import de la reducció deguda a la dotació a la reserva per a inversions en les Canàries provinent dels referits rendiments.