Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Quadre resum de les modalitats de deducció per inversions en les Canàries

Modalitats de deduccióPercentatges de
deducció
Límits
Despeses d'investigació i desenvolupament (art. 35.1 LIS) 45/75, 6/28 per 100
37 per 100 (addicional)
60/90 per 100
70/100 per 100
(La Palma, La Gomera i
El Hierro a partir de 7/11/2018)
Despeses d'innovació tecnològica (art. 35.2 LIS) 45 per 100
Produccions cinematogràfiques espanyoles (art. 36.1 LIS) (1) 54/45 per 100
Producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals (art. 36.3 LIS) (2) 40 per 100
Creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat (art. 38 LIS) 9.000/12.000 euros
(persona/any d'increment)
11.700/15.600 euros
(a partir de 7/11/2018)
Inversions en actius fixos 25 per 100

50/70 per 100
60/80 per 100
(La Palma, La Gomera i
El Hierro a partir de 7/11/2018)

Produccions cinematogràfiques estrangeres (art. 36.2 LIS) (3)

54/45 per 100
54 per 100

18 milions d'euros
Inversions en territoris de l'Àfrica Occidental i despeses de propaganda i publicitat (art. 27 bis Llei 19/1994) 15/10 per 100 25/50 per 100

Notes a la taula:

(1) La disposició addicional catorzena de la Llei 19/1994 establix, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, un límit específic per a esta deducció, indicant que el seu import no podrà ser superior a 18 milions d'euros, quan es tracte de produccions realitzades a les Canàries.(Tornar)

(2) La disposició addicional catorzena de la Llei 19/1994, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, establix un límit específic per a esta deducció, indicant que el seu import no podrà ser superior a 900.000 euros, quan es tracte de despeses realitzades a les Canàries.(Tornar)

(3) La disposició addicional catorzena de la Llei 19/1994, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, establix un límit específic per a esta deducció, indicant que el seu import no podrà ser superior a 18 milions d'euros, quan es tracte de despeses realitzades a les Canàries.Així mateix, esta disposició establix respecte al import mínim de despesa que fixa la lletra a) de l'article 36.2 del LIS, que els despeses realitzats a les Canàries de animació d'una producció estrangera hauran de ser superiors a 200.000 euros.En relació amb la execució de serveis d'efectes visuals, serà d'aplicació el disposat en la lletra b) de l'article 36.2 del LIS. (Tornar)