Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deduccions inversió a les Canàries amb límits incrementats (pàgines 16 bis i 17 del model 200)

Les entitats que tinguen dret a aplicar-se les deduccions per inversions realitzades a les Canàries en els termes recollits en els apartats anteriors, consignaran el seu import en la casella [00590] «Deduccions Inversió Canàries» de la pàgina 14 del model 200.L'import consignat en esta casella serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglossament de les pàgines 16 bis i 17 del model 200 que s'explica a continuació.

En este quadre s'haurà de consignar els imports relatius a les deduccions en actius fixos generada en els períodes impositius 2010 a 2021, i a les deduccions recollides al Capítol IV del Títol VI de la LIS en tant siguen equivalents amb l'article 26 de la Llei 61/1978 generades en els períodes impositius 2001 a 2021, de la forma en què es detalla a continuació:

 • La columna «Límit conjunt» expressa el percentatge conjunt que ha d'operar sobre la quota íntegra minorada en les deduccions per doble imposició i les bonificacions (casella [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» de la pàgina 14 del model 200), per a determinar la quantia màxima aplicable en el període impositiu objecte de declaració.

  A tindre en compte:

  Les deduccions per inversions en actius fixos que procedisquen de períodes impositius anteriors que estiguen pendents d'aplicació com del període impositiu objecte de declaració, aplicaran un límit individual del 50 per cent, i un límit conjunt del 70 per cent.

  Amb efectes para els períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, a les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro, el límit individual del 50 per cent s'eleva al 60 per cent, i el límit conjunt del 70 per cent al 80 per cent.

  Quant a les deduccions recollides al Capítol IV del Títol VI del LIS en tant siguen equivalents amb l'article 26 de la Llei 61/1978, aplicaran el límit conjunt del 60 per cent sobre la quota líquida del període impositiu, que s'elevarà al 90 per cent quan l'import de la deducció per activitats d'investigació i desenvolupament, que corresponga a despeses i inversions efectuades en el mateix període impositiu, excedisca del 10 per cent de l'esmentada quota líquida.

  Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, a les illes de La Palma, la Gomera i El Hierro, el límit conjunt del 60/90 per cent, s'elevarà al 70/100 per cent, respectivament.

 • La columna «Límit any» assenyala l'últim any en què es podrà aplicar la deducció, que serà el primer dels assenyalats quan l'exercici social coincidisca amb l'any natural, sempre que l'exercici tinga una durada de dotze mesos.

 • En la columna «Deducció pendent/generada» es consignarà a les caselles corresponents, els imports de les deduccions per actius fixos i per inversions recollides al Capítol IV del Títol VI del LIS en tant siguen equivalents amb l'article 26 de la Llei 61/1978, tant de períodes impositius anteriors com del període impositiu actual, i que estan pendents d'aplicació a l'inici del període impositiu que és objecte de declaració.

  Les files «Actius fixos (Llei 20/1991) 2021(*)», «Inversions en les Canàries (Llei 20/1991) 2021(*)» e «Inversions en La Palma, La Gomera i EL Hierro (Llei 20/1991) 2021(*)», sol s'han de complimentar si es tracta de deduccions pendents d'aplicar corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

 • En la columna «Aplicat en esta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat en el seu cas) dels imports consignats a l'anterior columna «Deducció generada» relatius a les deduccions per inversions realitzades a les Canàries, que s'apliquen en la liquidació corresponent al període objecte de liquidació.

  En la casella [00590] es recollirà el total dels imports consignats a la columna «Aplicat en esta liquidació» que haurà de traslladar-se a la casella [00590] «Deducciones a les Canàries» de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

 • En la columna «Pendent d'aplicació en períodes futurs» es consignarà la diferència positiva entre l'import de les deduccions pendents a l'inici del període impositiu o generades en l'esmentat període de la columna «Deducció pendent/generada», i l'import de les deduccions aplicades en la liquidació del període impositiu objecte de declaració de la columna «Aplicat en esta liquidació». L'esmentat import quedara pendent d'aplicar en períodes impositius futurs, tret que el període impositiu objecte de declaració siga l'últim en el qual la deducció corresponent es puga aplicar, en el cas dels quals es perdria el saldo pendent de deducció.

  A tindre en compte:

  Les quantitats no deduïdes es podran aplicar, respectant els límits que els resulten d'aplicació, en les liquidacions dels períodes impositius que acaben en els 15 anys immediats i successius.

  No obstant això, les quantitats corresponents a la deducció per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica prevista a l'article 35 del LIS, podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que acaben en els 18 anys immediats i successius.

 • En la casella [02287] «2021:Deducció per investigació i desenvolupament a les Canàries generada en el període impositiu», s'haurà de consignar l'import de la deducció per la realització d'activitats d'investigació i desenvolupament generada l'any 2021.

 • En la casella [02288] «2021:Deducció per innovació tecnològica a les Canàries generada en el període impositiu», s'haurà de consignar l'import de la deducció per la realització d'activitats d'innovació tecnològica generada l'any 2021.

 • En la casella [03356] «2021:Deducció per produccions cinematogràfiques espanyoles a les Canàries generada en el període impositiu», s'haurà de consignar l'import de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles generada l'any 2021.

 • En la casella [00357] «2021:Deducció per espectacles en viu d'arts escèniques i musicals a les Canàries generada en el període impositiu», s'haurà de consignar l'import de la deducció per inversions en espectacles en viu d'arts escèniques i musicals generada l'any 2021.