Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deduccions inversió a les Canarias amb límits incrementats (pàgines 16 bis i 17 del model 200)

Les entitats que tinguen dret a aplicar-se les deduccions per inversions realitzades a les Canarias en els termes recollits en els apartats anteriors, consignaran el seu import en la casella [00590] «Deduccions Inversió les Canarias» de la pàgina 14 del model 200. L'import consignat en esta casella serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglosse de les pàgines 16 bis i 17 del model 200 que s'explica a continuació.

En este quadre s'haurà de consignar els imports relatius a les deduccions en actius fixos generada durant els períodes impositius 2010 a 2021, i a les deduccions recollides en el Capítol IV del Títol VI de la LIS en tant siguen equivalents amb l'article 26 de la Llei 61/1978 generades durant els períodes impositius 2001 a 2021, de la manera com es detalla a continuació:

 • La columna «Límit conjunt» exprés el percentatge conjunt que ha d'operar sobre la quota íntegra minorada en les deduccions per doble imposició i les bonificacions (casella [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» de la pàgina 14 del model 200), per a determinar la quantia màxima aplicable durant el període impositiu objecte de declaració.

  A tindre en compte:

  Les deduccions per inversions en actius fixos que procedisquen de períodes impositius anteriors que estiguen pendents d'aplicació com del període impositiu objecte de declaració, aplicaran un límit individual del 50 per cent, i un límit conjunt del 70 per cent.

  Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, en les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro, el límit individual del 50 per cent s'eleva al 60 per cent, i el límit conjunt del 70 per cent al 80 per cent.

  Quant a les deduccions recollides en el Capítol IV del Títol VI de la LIS en tant siguen equivalents amb l'article 26 de la Llei 61/1978, aplicaran el límit conjunt del 60 per cent sobre la quota líquida del període impositiu, que s'elevarà al 90 per cent quan l'import de la deducció per activitats de recerca i desenvolupament, que corresponga a despeses i inversions efectuats en el propi període impositiu, excedisca el 10 per cent d'esta quota líquida.

  Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, en les illes de La Palma, la Gomera i El Hierro, el límit conjunt del 60/90 per cent, s'elevarà al 70/100 per cent, respectivament.

 • La columna «Límit any» assenyala l'últim any en el que es podrà aplicar la deducció, que serà el primer dels assenyalats quan l'exercici social coincidisca amb l'any natural, sempre que l'exercici tinga una durada de dotze mesos.

 • En la columna «Deducció pendent/generada» es consignarà en les caselles corresponents, els imports de les deduccions per actius fixos i per inversions recollides en el Capítol IV del Títol VI de la LIS en tant siguen equivalents amb l'article 26 de la Llei 61/1978, tant de períodes impositius anteriors com del període impositiu actual, i que estan pendents d'aplicació a l'inici del període impositiu que és objecte de declaració.

  Les files «Actius fixos (Llei 20/1991) 2021 (*)», «Inversions a les Canarias (Llei 20/1991) 2021 (*)» i «Inversions a La Palma, La Gomera i L'Hierro (Llei 20/1991) 2021 (*)», només han de complimentar-se si es tracta de deduccions pendents d'aplicar corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

 • En la columna «Aplicat en esta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat si escau) dels imports consignats en l'anterior columna «Deducció generada» relatius a les deduccions per inversions realitzades a les Canarias, que s'apliquen en la liquidació corresponent al període objecte de liquidació.

  En la casella [00590] es recollirà el total dels imports consignats en la columna «Aplicat en esta liquidació» que haurà de traslladar-se a la casella [00590] «Deduccions a les Canarias» de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

 • En la columna «Pendent d'aplicació en períodes futurs» es consignarà la diferència positiva entre l'import de les deduccions pendents a l'inici del període impositiu o generades durant este període de la columna «Deducció pendent/generada», i l'import de les deduccions aplicades en la liquidació del període impositiu objecte de declaració de la columna «Aplicat en esta liquidació». Este import quedara pendent d'aplicar en períodes impositius futurs, fora que el període impositiu objecte de declaració siga l'últim en el que la deducció corresponent es puga aplicar, cas en què es perdria el saldo pendent de deducció.

  A tindre en compte:

  Les quantitats no deduïdes es podran aplicar, respectant els límits que els resulten d'aplicació, en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen els 15 anys immediats i successius.

  No obstant això, les quantitats corresponents a la deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica prevista en l'article 35 de la LIS, podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen els 18 anys immediats i successius.

 • En la casella [02287] «2021: Deducció per recerca i desenvolupament a les Canarias generada durant el període impositiu», s'haurà de consignar l'import de la deducció per la realització d'activitats de recerca i desenvolupament generada l'any 2021.

 • En la casella [02288] «2021: Deducció per innovació tecnològica a les Canarias generada durant el període impositiu», s'haurà de consignar l'import de la deducció per la realització d'activitats d'innovació tecnològica generada l'any 2021.

 • En la casella [03356] «2021: Deducció per produccions cinematogràfiques espanyoles a les Canarias generada durant el període impositiu», s'haurà de consignar l'import de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles generada l'any 2021.

 • En la casella [00357] «2021: Deducció per espectacles en visc d'arts escèniques i musicals a les Canarias generada durant el període impositiu», s'haurà de consignar l'import de la deducció per inversions en espectacles en visc d'arts escèniques i musicals generada l'any 2021.