Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental i despeses de propaganda i publicitat

Regulació: Article 27 bis Llei 19/1994

1. Àmbit d'aplicació

 • Tenen dret a aplicar estes deduccions les entitats subjectes a l'impost sobre societats amb domicili fiscal a les Canarias que complisquen determinats requisits respecte de l'import net del volum de negoci durant el període impositiu immediatament anterior i respecte de la plantilla mitja durant este període.

  En el supòsit d'entitats que formen part d'un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, l'import net del volum de negoci i la plantilla mitja es referiran al conjunt d'entitats pertanyents al mateix grup.

 • Quan l'entitat anara de nova creació, l'import net del volum de negoci es referirà al primer període impositiu en què es desenvolupe efectivament l'activitat. Si el període impositiu immediatament anterior haguera tingut una durada inferior a l'any, o l'activitat s'haguera desenvolupat durant un termini també inferior, l'import net del volum de negoci s'elevarà a l'any.

 • La deducció per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental s'aplicarà durant el període impositiu en què l'entitat participada o l'establiment permanent inicien l'activitat econòmica, i estarà condicionada a un incremente de la plantilla mitja a les Canarias del contribuent durant aquell període impositiu respecte de la plantilla mitja existent durant el període impositiu anterior i al manteniment d'este incremente durant un termini de 3 anys.

2. Requisits i import de la deducció

Esta deducció no aplicarà els tipus incrementats de l'article 94.1. a) de la Llei 20/1991. La raó és que, encara que esta deducció es pareix a la deducció per activitats exportadores que recollia l'article 26 de la Llei 61/1978, cal recordar que esta deducció va anar derogada com a conseqüència de la Decisió C (2006) 444 final, de 22 de març de 2006, en què va anar declarada com ajuda d'Estat no compatible amb el mercat comú. En conseqüència, no cabria parlar pròpiament d'una deducció equivalent a l'existent en la Llei 61/1978, atès que la mateixa va anar declarada contrària al Dret Comunitari.

Les entitats subjectes a l'impost sobre societats amb domicili fiscal a les Canarias, podran aplicar les següents deduccions:

 1. Quan l'import net del volum de negoci durant el període impositiu immediatament anterior siga igual o inferior a 10 milions d'euros i amb una plantilla mitja durant este període inferior a 50 persones:

  1. Les entitats podran deduir-se el 15 per cent de les inversions que efectivament es realitzen en la constitució de filials o establiments permanents en el Regne del Marroc, en la República Islàmica de Mauritània, a la República de Senegal, a la República de Gàmbia, a la República de Guinea Bissau i a la República de Cap Verd, sempre que estes entitats realitzen activitats econòmiques en estos territoris en el termini d'1 any des del moment de la inversió. L'aplicació de la deducció requerirà:

   • Que l'entitat per si sola o conjuntament amb unes altres entitats amb domicili fiscal a les Canarias ostente un percentatge de participació en el capital o en els fons propis de la filial de, com a mínim, el 50 per cent, i

   • Que la inversió en esta entitat participada o establiment permanent es mantinga durant un termini de, com a mínim, 3 anys.

  2. Les entitats podran deduir-se el 15 per cent sobre import satisfet en concepte de despeses de propaganda i publicitat de projecció plurianual per a llançament de productes, d'obertura i prospecció de mercats a l'estranger i de concurrència a fires, exposicions i manifestacions anàlogues incloent en este cas les celebrades a Espanya amb caràcter internacional.

 2. Quan l'import net del volum de negoci durant el període impositiu immediatament anterior no excedisca 50 milions d'euros i amb una plantilla mitja durant este període inferior a 250 persones, les deduccions indicades en el punt 1 anterior s'aplicaran amb un percentatge del 10 per cent.

Segons el que disposa la lletra c) de l'article 38.1 del Reial decret 1758/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de conformitat amb els límits establits en les lletres c) i e) de l'article 4 del Reglament (UE ) núm. 651/2014, de la Comissió, l'import de la deducció per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental no podrà superar la quantitat de 7,5 milions d'euros per empresa i per projecte. L'import de la deducció per despeses de publicitat i propaganda no podrà superar la quantitat de 2 milions d'euros per empresa i any.

3. Límits aplicables

 • L'article 27.bis.3 de la Llei 19/1994 establix en el seu segon paràgraf que a esta deducció s'aplicaran els límits de l'article 39.1 de la LIS.

 • Sobre esta deducció no es podrà aplicar en cap cas els límits incrementats de l'article 94.1. b) de la Llei 20/1991. La raó és que, com ja s'ha indicat en l'apartat 1.2.2, encara que esta deducció es pareix a la deducció per activitats exportadores que recollia l'article 26 de la Llei 61/1978, cal recordar que esta deducció va anar derogada com a conseqüència de la Decisió C (2006) 444 final, de 22 de març de 2006, en què va anar declarada com ajuda d'Estat no compatible amb el mercat comú.