Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deducció per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental i despeses de propaganda i publicitat

Regulació:Article 27 bis Llei 19/1994

1.Àmbit d'aplicació

 • Tenen dret a aplicar estes deduccions les entitats subjectes a l'Impost sobre Societats amb domicili fiscal a les Canàries que complisquen determinats requisits respecte del import net de la xifra de negocis en el període impositiu immediat anterior i respecte de la plantilla mitjana en l'esmentat període.

  En el supòsit de entitats que formen part d'un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, l'import net de la xifra de negocis i la plantilla mitjana es referiran al conjunt d'entitats pertanyents al mateix grup.

 • Quan la entitat fora de nova creació, l'import net de la xifra de negocis es referirà al primer període impositiu en què es desenvolupe efectivament l'activitat.Si el període impositiu immediat anterior haguera tingut una durada inferior a l'any, o l'activitat s'haguera desenvolupat durant un termini també inferior, l'import net de la xifra de negocis s'elevarà a l'any.

 • La deducció per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental s'aplicarà en el període impositiu en què l'entitat participada o l'establiment permanent inicien l'activitat econòmica, i estarà condicionada a un increment de la plantilla mitjana a les Canàries del contribuent en eixe període impositiu respecte de la plantilla mitjana existent en el període impositiu anterior i al manteniment de l'esmentat increment durant un termini de 3 anys.

2.Requisits i import de la deducció

Esta deducció no aplicarà els tipus incrementats de l'article 94.1.a) de la Llei 20/1991.La raó és que, encara que esta deducció s'assembla a la deducció per activitats exportadores que recollia l'article 26 de la Llei 61/1978, es pot recordar que l'esmentada deducció va ser derogada com a conseqüència de la Decisió C (2006) 444 final, de 22 de març de 2006, en la qual va ser declarada com a ajuda d'Estat no compatible amb el mercat comú.En conseqüència, no es podria parlar pròpiament d'una deducció equivalent a l'existent en la Llei 61/1978, a causa que la mateixa va ser declarada contrària al Dret Comunitari.

Les entitats subjectes a l'Impost sobre Societats amb domicili fiscal a les Canàries, podran aplicar les següents deduccions:

 1. Quan el import net de la xifra de negocis en el període impositiu immediat anterior siga igual o inferior a 10 milions d'euros i amb una plantilla mitjana en l'esmentat període inferior a 50 persones:

  1. Les entitats podran deduir-se el 15 per cent de les inversions que efectivament es realitzen en la constitució de filials o establiments permanents en el Regne del Marroc, en la República Islàmica de Mauritània, en la República del Senegal, en la República de Gàmbia, en la República de Guinea Bissau i en la República de Cap Verd, sempre que estes entitats realitzen activitats econòmiques en els esmentats territoris en el termini de 1 any des del moment de la inversió.L'aplicació de la deducció requerirà:

   • Que l'entitat per si sola o conjuntament amb altres entitats amb domicili fiscal a les Canàries ostente un percentatge de participació en el capital o en els fons propis de la filial de, almenys, el 50 per cent, y

   • Que la inversió en l'esmentada entitat participada o establiment permanent es mantinga durant un termini de, almenys, 3 anys.

  2. Les entitats podran deduir-se el 15 per cent sobre import satisfet en concepte de despeses de propaganda i publicitat de projecció plurianual per a llançament de productes, d'obertura i prospecció de mercats a l'estranger i de concurrència a fires, exposicions i manifestacions anàlogues incloent en este cas les celebrades a Espanya amb caràcter internacional.

 2. Quan el import net de la xifra de negocis en el període impositiu immediat anterior no excedisca de 50 milions d'euros i amb una plantilla mitjana en l'esmentat període inferior a 250 persones, les deduccions indicades en el punt 1 anterior s'aplicaran amb un percentatge del 10 per cent.

Segons el disposat en la lletra c) de l'article 38.1 del Reial Decret 1758/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de conformitat amb els límits establits en les lletres c) i e) de l'article 4 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, l'import de la deducció per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental no podrà superar la quantitat de 7,5 milions d'euros per empresa i per projecte.L'import de la deducció per despeses de publicitat i propaganda no podrà superar la quantitat de 2 milions d'euros per empresa i any.

3.Límits aplicables

 • L'article 27.bis.3 de la Llei 19/1994 establix en el seu segon paràgraf que a esta deducció s'aplicaran els límits de l'article 39.1 de la LIS.

 • Sobre esta deducció no es podrà aplicar en cap cas els límits incrementats de l'article 94.1.b) de la Llei 20/1991.La raó és que, com ja s'ha indicat en l'apartat 1.2.2, encara que esta deducció s'assembla a la deducció per activitats exportadores que recollia l'article 26 de la Llei 61/1978, es pot recordar que l'esmentada deducció va ser derogada com a conseqüència de la Decisió C (2006) 444 final, de 22 de març de 2006, en la qual va ser declarada com a ajuda d'Estat no compatible amb el mercat comú.