Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació

La deducció per adquisició d'actius fixos nous continua aplicant-se en les Canàries segons la normativa vigent per a la mateixa el 1996, és a dir, conforme a la disposició addicional dotzena de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats i a les especialitats introduïdes per l'article 94 de la Llei 20/1991 i les seues normes de desenvolupament.

La raó per la qual esta deducció continua aplicant-se a les inversions realitzades a les Canàries per l'adquisició d'actius fixos nous és que la disposició transitòria quarta de la Llei 19/1994 establix que, en el supòsit de supressió del Règim General de Deducció per Inversions regulat per la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats, la seua aplicació futura a les Illes Canàries, mentre no s'establisca un sistema substitutori equivalent, continuarà realitzant-se conforme a la normativa vigent en el moment de la supressió.

La Llei 61/1978, de 27 de desembre, va ser derogada per la Llei 43/1995, de 27 de desembre, que en el seu disposició addicional dotzena regulava la deducció per adquisició d'actius fixos nous.Per tant, encara que esta deducció va ser suprimida a partir de l'exercici 1997 del règim general de l'Impost sobre Societats, d'acord amb la disposició transitòria quarta de la Llei 19/1994, l'esmentada deducció continua aplicant-se a les Canàries conforme a la normativa vigent per a la mateixa el 1996.