Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Límits aplicables

De la mateixa forma que s'incrementen els percentatges, també s'incrementaran els límits aplicables a esta deducció d'acord amb l'article 94.1. b) de la Llei 20/1991.

La deducció per inversions en actius fixos nous a les Canarias està sotmesa a un límit individual incrementat del 50 per cent de la quota íntegra, minorada en les deduccions per a evitar la doble imposició interna i internacional i les bonificacions (casella [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» de la pàgina 14 del model 200). Este límit es determina per aplicació del que disposa l'apartat 7 de la disposició addicional dotzena de la Llei 43/1995 (15 per cent) i en l'article 94.1.b) de la Llei 20/1991, que incrementa el límit en un 80 per cent al que per a cada modificació de la deducció per inversions es fixe en el règim general amb un diferencial mínim de 35 punts percentuals. En este cas el límit individual incrementat queda fixat el 50 per cent, atès que és el major dels dos següents:

  • 15% x 1,8 = 27%
  • 15% + 35% = 50%

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, per a les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro, si apliquem al límit individual general del 15 per cent el que preveu l'article 94.1.b) Llei 20/1991 que establix que el tope mínim del 80 per cent s'incrementarà al 100 per cent i el diferencial mínim passarà a 45 punts percentuals, sempre que la normativa comunitària d'ajuts d'estat així el permeta i es tracti d'inversions contemplades en la Llei 2/2016, de 27 de setembre i altres lleis de mesures per a l'ordenació de l'activitat econòmica d'estes illes, el límit del 15 per cent s'incrementarà al 60 per cent, ja que d'acord amb els següents càlculs és el major de:

  • 15% x 2 = 30%
  • 15% + 45% = 60%

Este límit individual incrementat del 50 per cent (60 per cent per a les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro) s'aplica tant a la deducció per inversions en actius fixos nous generada en el propi període impositiu, com a les procedents de períodes impositius anteriors.

Quant als saldos pendents de les deduccions per inversions de l'article 26 de la Llei 61/1978, entre les que es troba la deducció per inversions en actius fixos nous, excepte la corresponent a la creació de llocs de treball, l'apartat 4 de la disposició transitòria onzena de la Llei 43/1995 (recollit en l'apartat 1 de la disposició transitòria vuitena del TRLIS ), establix que les deduccions procedents de diferents modalitats o períodes impositius de l'article 26 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats, excepte la corresponent a la creació de llocs de treball, no podran excedir un límit conjunt del 35 per cent de la quota líquida.

A estos efectes, en la mesura en què l'única deducció pendent d'aplicar de períodes impositius anteriors, per aplicació de l'article 26 de la Llei 61/1978, és la deducció per inversions en actius fixos nous a les Canarias, en cas que concórreguen quanties d'esta deducció procedents de diferents períodes impositius resultarà d'aplicació el límit conjunt del 35 per cent al que es referix l'apartat 4 de la disposició transitòria onzena de la Llei 43/1995.

Per tant, el límit conjunt del 35 per cent d'acord amb el que disposa l'article 94.1. b) de la Llei 20/1991 per al cas de la deducció per inversions en actius fixos nous a les Canarias pendent d'aplicar de períodes impositius anteriors (exclòs l'import de la deducció del període objecte de declaració), s'incrementarà al 70 per cent, ja que és el major dels dos següents:

  • 35% x 1,8 = 63%
  • 35% + 35% = 70%

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, per a les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro, si apliquem al límit conjunt general del 35 per cent el que preveu l'article 94.1.b) de la Llei 20/1991 que establix que el tope mínim del 80 per cent s'incrementarà al 100 per cent i el diferencial mínim passarà a 45 punts percentuals, quan la normativa comunitària d'ajuts d'estat així el permeta i es tracti d'inversions contemplades en la Llei 2/2016, de 27 de setembre i altres lleis de mesures per a l'ordenació de l'activitat econòmica d'estes illes, el límit del 35 per cent s'incrementarà al 80 per cent, ja que d'acord amb els següents càlculs és el major de:

  • 35% x 2 = 70%
  • 35% + 45 % = 80%

D'aquesta manera, els contribuents podran deduir-se durant el període objecte de la declaració l'import de la deducció per inversions en actius fixos nous a les Canarias amb un límit individual del 50 per cent sobre la quota íntegra ajustada. A més, pels saldos pendents d'esta deducció procedents de períodes impositius anteriors (exclòs l'import de la deducció del període objecte de declaració), s'aplicarà sobre esta quota íntegra ajustada un límit conjunt del 70 per cent.