Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Requisits

  • Per poder practicar esta deducció serà necessari que es realitzen inversions a les Canarias en elements nous de l'immobilitzat material, exclosos els terrenys, afectes al desenvolupament de l'explotació econòmica de l'entitat. La base de la deducció serà el preu d'adquisició o cost de producció.

  • Serà requisit per al gaudi de la deducció per inversions que els elements romanguen en funcionament en l'empresa del mateix subjecte passiu durant 5 anys, excepte que la seua vida útil conforme al mètode d'amortització, dels admesos en la Llei, que s'aplique, anara inferior.

  • Una mateixa inversió no podrà donar lloc a l'aplicació de la deducció en més d'una entitat.

  • Es podran acollir a esta deducció les inversions realitzades en règim d'arrendament financer , a excepció dels edificis.