Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Requisits

  • Per a poder practicar esta deducció serà necessari que es realitzen inversions en les Canàries en elements nous de l'immobilitzat material, exclosos els terrenys, afectes al desenvolupament de l'explotació econòmica de l'entitat.La base de la deducció serà el preu d'adquisició o cost de producció.

  • Serà requisit per al gaudi de la deducció per inversions que els elements romanguen en funcionament en l'empresa del mateix subjecte passiu durant 5 anys, excepte que la seua vida útil conforme al mètode d'amortització, dels admesos en la Llei, que s'aplique, fora inferior.

  • Una mateixa inversió no podrà donar lloc a la aplicació de la deducció en més d'una entitat.

  • Es podran acollir a esta deducció les inversions realitzades en règim de arrendament financer, a excepció dels edificis.