Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Supòsit pràctic

L'entitat «A» amb domicili fiscal a les Canarias ha realitzat en l'exercici 2021 inversions a les Canarias que li dóna dret a aplicar-se la deducció per l'adquisició d'actius fixos nous (DAF). La deducció generada en este exercici és de 500 euros.

La deducció per l'adquisició d'actius fixos nous generada per l'entitat «A» en exercicis anteriors pendent d'aplicar i que es procedirà a aplicar en este exercici és:

 • Exercici 2015: 300 euros
 • Exercici 2016: 600 euros
 • Exercici 2017: 900 euros

La quota íntegra ajustada positiva de l'entitat «A» en l'exercici 2020 (casella [00582] de la pàgina 14 del model 200) és de 8.000 euros.

Esta entitat per a aplicar-se esta deducció ha de respectar els límits de 50/70 per cent. Estos límits es calcularan de la següent manera:

 • DAF/2015: 300 < 8.000 x 0,5 = 4.000
 • DAF/2016: 600 < 8.000 x 0,5 = 4.000
 • DAF/2017: 900 < 8.000 x 0,5 = 4.000

Deducció de l'exercici 2021:

 • Límit conjunt:

  300 + 600 + 900 = 1.800 < 8.000 x 0,7 = 5.600

 • Límit individual:

  DAF/2020: 500 < 8.000 x 0,5 = 4.000

Segons els càlculs realitzats, esta entitat complix els límits legals i podrà aplicar en l'exercici 2021 la deducció pendent íntegrament, així com la deducció generada en este exercici.

Conforme a este exemple, l'entitat «A» haurà de traslladar l'import de les quantitats corresponents a la deducció per adquisició d'actius fixos nous al quadre «Deduccions inversió a les Canarias amb límits incrementats» de les pàgines 16 bis i 17 del model 200 de la següent manera:

Deduccions inversió a les Canarias amb límits incrementats
(pàgina 16 bis del model 200)
ExercicisDeducció
pendent / generada
Aplicat en esta
liquidació
Pendent d'aplicació
en exercicis futurs
2015: Actius fixos (Llei 20/1991) [00883] 300 [00884] 300 [00885] 0
2016: Actius fixos (Llei 20/1991) [00785] 600 [00789] 600 [00790] 0
2017: Actius fixos (Llei 20/1991) [01357] 900 [01358] 900 [01359] 0
2021: Actius fixos (Llei 20/1991) [02332] 500 [02333] 500 [02334] 0