Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per adquisició d'actius fixos usats

1. Àmbit d'aplicació

L'article 94.3 de la Llei 20/1991 establix que, a més dels elements que donen dret a la deducció en el règim general, les inversions podran efectuar-se igualment en elements d'actiu fix usats, que no hagueren gaudit anteriorment de la deducció per inversions a la resta del territori nacional, quan suposen una evident millora tecnològica per a l'empresa, en la forma i amb els requisits que es determinen reglamentàriament.

2. Requisits

 1. Per a aquests efectes prevists en l'article 94.3 de la Llei 20/1991, l'article 2 del Reial decret 241/1992, de 13 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias pel que fa als incentius fiscals a la inversió, establix que donaran dret a la deducció per inversions, els actius fixos usats que pertanguen a alguna de les següents categories:

  • Maquinària, instal·lacions i utillatge.

  • Equips per a processos d'informació.

  • Elements de transporte interior i exterior, exclosos els vehicles susceptibles d'ús propi per persones vinculades directament o indirectament a l'empresa.

 2. L'adquisició de l'element actiu fix usat ha de suposar una evident millora tecnològica per a l'empresa, havent de's acreditar esta circumstància, en cas de comprovació o investigació de la situació tributària del contribuent, mitjançant la justificació que l'element objecte de la deducció produirà o ha produït algun dels següents efectes:

  • Disminució del cost de producció unitari del bé o servici.
  • Millora de la qualitat del bé o servici.
 3. El contribuent haurà de conservar a disposició de l'Administració tributària certificació expedida pel transmitent en la que es faça constar que l'element objecte de la transmissió no ha disfrutat anteriorment de la deducció per inversions ni del règim del Fons de Previsió per a Inversions.

3. Import i límits aplicables

A la deducció per inversió en elements d'actiu fix usats a les Canarias se li aplicarà la mateixa quantia i els mateixos límits prevists en l'article 94 de la Llei 20/1991 per als casos de deducció per inversió en actius fixos nous.