Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Bonificacions sobre la quota íntegra

Les entitats que apliquen estes bonificacions marcaran en primer lloc, la casella [00029] «Règim especial les Canarias» de la pàgina 1 del model 200.

A continuació, en la casella [00581] «Bonificacions empreses navilieres a les Canarias (art. 76 Llei 19/1994)» de la pàgina 14 del model 200, l'entitat declarant consignarà la suma de les bonificacions en la quota a les que si escau, tinga dret, entreu les bonificacions regulades en l'article 76 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, sempre que no estiga exclosa la seua aplicació per incompatibilitat amb la percepció d'alguns ajuts de l'Estat o condicionada per les directrius comunitàries corresponents o tinga impedit seu disfrute fins el reemborsament dels ajuts de l'Estat percebudes i declarades legals i incompatibles amb el mercat comú (consulteu la disposició addicional dotzena  de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, les disposicions addicionals tercera a sisena del Reial decret-llei 12/2006, de 29 de desembre i les disposicions addicionals primera i segona del Reial decret-llei 15/2014, de 19 de desembre).

1. Bonificació de l'article 76.1 de la Llei 19/1994

S'aplicarà esta bonificació en els següents termes:

  • Percentatge de bonificació: 90 per cent.

  • Entitats a les que s'aplica: Les empreses dels vaixells que estiguen adscrits als servicis regulares entre les illes Canàries i entre estes i la resta del territori nacional, en tant estos vaixells no puguen inscriure's en el Registre Especial de Vaixells i Empreses Navilieres a què es referix l'article 73.1 de la Llei 19/1994.

  • Rendes bonificades: La porció de la quota d'este imposat resultant després de practicar, si escau, les deduccions per doble imposició, que corresponga a la part de base imposable que procedisca en l'explotació desenvolupada per empreses navilieres relativa als servicis regulares a què es referix el paràgraf anterior.

2. Bonificació de l'article 76.2 de la Llei 19/1994

S'aplicarà esta bonificació en els següents termes:

  • Percentatge de bonificació: 90 per cent.

  • Entitats a les que s'aplica: Empreses navilieres que compten amb vaixells inscrits en el Registre Especial de Vaixells i Empreses Navilieres a què es referix l'article 73.1 de la Llei 19/1994.

  • Rendes bonificades: La porció de la quota d'este imposat resultant després de practicar, si escau, les deduccions per doble imposició, que corresponga a la part de base imposable que procedisca de l'explotació desenvolupada pels vaixells inscrits en este Registre Especial.

3. Limitació en l'aplicació d'estes bonificacions

Segons s'establix en l'article 76.3 de la Llei 19/1994, quan la part de la base imposable que procedisca de la realització d'activitats estretament relacionades amb el transporte marítim supere a la part de base imposable resultant de les activitats que generen el dret a l'aplicació del règim especial, la quota corresponent a este excés no podrà ser objecte de bonificació.

Esta limitació s'aplica respecte de cadascun dels vaixells de la qual explotació genere el dret a la bonificació.