Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Bonificacions sobre la quota íntegra

Les entitats que apliquen estes bonificacions marcaran en primer lloc, la casella [00029] «Règim especial Canàries» de la pàgina 1 del model 200.

A continuació, en la casella [00581] «Bonificacions empreses navilieres a les Canàries (art. 76 Llei 19/1994)» de la pàgina 14 del model 200, l'entitat declarant consignarà la suma de les bonificacions en la quota a les que en el seu cas, tinga dret, entre les bonificacions regulades en el article 76 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, sempre que no estiga exclosa la seua aplicació per incompatibilitat amb la percepció d'algunes ajudes de l'Estat o condicionada per les directrius comunitàries corresponents o tinga impedit el seu gaudi fins al reembors de les ajudes de l'Estat percebudes i declarades legals i incompatibles amb el mercat comú (consulte la disposició addicional dotzena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, les disposicions addicionals tercera a sisena del Reial decret llei 12/2006, de 29 de desembre i les disposicions addicionals primera i segona del Reial decret llei 15/2014, de 19 de desembre).

1.Bonificació de l'article 76.1 de la Llei 19/1994

S'aplicarà esta bonificació en els següents termes:

  • Percentatge de bonificació: 90 per cent.

  • Entitats a les quals s'aplica: Les empreses dels vaixells que estiguen adscrits als serveis regulars entre les Illes Canàries i entre estes i la resta del territori nacional, en tant estos vaixells no puguen inscriure's en el Registre Especial de Vaixells i Empreses Navilieres a què es referix l'article 73.1 de la Llei 19/1994.

  • Rendes bonificades: La porció de la quota d'este impost resultant després de practicar, en el seu cas, les deduccions per doble imposició, que corresponga a la part de base imposable que procedisca en l'explotació desenvolupada per empreses navilieres relativa als serveis regulars a què es referix el paràgraf anterior.

2.Bonificació de l'article 76.2 de la Llei 19/1994

S'aplicarà esta bonificació en els següents termes:

  • Percentatge de bonificació: 90 per cent.

  • Entitats a les quals s'aplica: Empreses navilieres que compten amb vaixells inscrits en el Registre Especial de Vaixells i Empreses Navilieres a què es referix l'article 73.1 de la Llei 19/1994.

  • Rendes bonificades: La porció de la quota d'este impost resultant després de practicar, en el seu cas, les deduccions per doble imposició, que corresponga a la part de base imposable que procedisca de l'explotació desenvolupada pels vaixells inscrits en l'esmentat Registre Especial.

3.Limitació en l'aplicació d'estes bonificacions

Segons s'establix a l'article 76.3 de la Llei 19/1994, quan la part de la base imposable que procedisca de la realització d'activitats estretament relacionades amb el transport marítim supere a la part de base imposable resultant de les activitats que generen el dret a l'aplicació del règim especial, la quota corresponent a l'esmentat excés no podrà ser objecte de bonificació.

Esta limitació s'aplica respecte de cada un dels vaixells l'explotació dels quals genere el dret a la bonificació.