Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

No obligats a realitzar pagaments fraccionats

No estan obligat a realitzar pagaments fraccionats:

  • Les entitats import net del qual del volum de negoci no  siga superior a 6 milions d'euros durant els dotze mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu al que corresponga el pagament fraccionat, en els supòsits en què, d'acord amb les normes reguladores dels pagaments fraccionats a compte de l'impost sobre societats o de l'Impost sobre la Renda dels no Residents, no haja d'efectuar-se ingrés algun en concepte de pagament fraccionat dels citats impostos durant el període corresponent. (Article 1 de l'Ordre HFP/227/2017, de 13 de març).

  • Les agrupacions d'interés econòmic espanyoles i unions temporals d'empreses acollides al règim especial del Capítol II del Títol VII de la LIS, en les que el percentatge de participació en les mateixes, en la seua totalitat, corresponga a socis o membres residents en territori espanyol. (Article 1 de l'Ordre HFP/227/2017, de 13 de març).

  • Les entitats a les que es referixen els apartats 4 i 5 de l'article 29 de la LIS (que tributen a l'1 per cent i 0 per cent, respectivament), conforme al que estableix l'article 40.1 de la LIS.

  • Les societats limitades nova empresa que no estan obligades a efectuar els pagaments fraccionats a compte de les liquidacions corresponents als dos primers períodes impositius conclosos des de la seua constitució, d'acord amb el que estableix la disposició addicional sisena del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.