Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Obligats a realitzar pagaments fraccionats

Els contribuents de l'Impost sobre Societats estan obligats a realitzar pagaments fraccionats a compte de la liquidació de l'esmentat impost corresponent al període impositiu que es tracte, sempre que es donen les condicions i supòsits que establisca la normativa reguladora del pagament fraccionat.

A estos efectes, el article 40 de la LIS, establix l'obligació de realitzar l'esmentat pagament fraccionat.

Per a la presentació dels pagaments fraccionats de l'any 2022, s'hauran d'utilitzar els models 202 i 222 aprovats per l'Ordre HFP/227/2017, de 13 de març, modificada per Ordre HAC/941/2018, de 5 de setembre, que es troben a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (adreça electrònica:https://sede.agenciatributaria.gob.es) davall la denominació «Model 202.Exercici 2018 (sol 2P i 3P) i següents.Presentació».

Per al cas de pagaments fraccionats de l'exercici, el període impositiu del qual s'haguera iniciat el 2021, a la casella «Exercici» haurà de figurar 2022 i en «Data d'inici del període impositiu» s'haurà d'indicar el 2021.

El model 202 serà utilitzat amb caràcter general pels obligats a efectuar pagaments fraccionats, el qual inclourà un annex per a comunicació de dades addicionals a la declaració en exclusivitat per als contribuents el qual import net de la xifra de negocis en els dotze mesos anteriors a la data d'iniciació del període impositiu haja sigut almenys de deu milions d'euros.

Per la seua part, els grups fiscals, inclosos els de cooperatives, hauran d'utilitzar el model 222, el qual inclou un annex equivalent al referit del model 202, a més del relatiu al formulari per a la comunicació de les variacions en la composició del grup fiscal.

Així mateix, els models 202 i 222 podran utilitzar-se pels contribuents sotmesos a normativa foral per a autoliquidar i ingressar en Territori Comú el pagament fraccionat foral, però hauran de marcar la casella que els corresponga de les que es relacionen a la part inferior de l'apartat d'«Identificació» indicant quina és la normativa que apliquen.