Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

El pagament fraccionat de l'impost sobre societats de l'any 2022 del règim de consolidació fiscal

El grup fiscal, al tindre la consideració de contribuent de l'impost sobre societats, està obligat a realitzar pagaments fraccionats a compte de la liquidació d'este Impost corresponent al període impositiu que es tracte.

Esta obligació incumbix a l'entitat representant o entitat cap de grup , segons l'article 75 de la LIS, i es realitzarà en els mateixos terminis i quanties que en el règim comú, amb les següents particularitats:

 1. El model que ha d'utilitzar-se per a efectuar el pagament fraccionat dels grups fiscals és el model 222.

 2. La presentació del model 222 davant l'Administració de l'Estat es realitzarà exclusivament per via telemàtica.

 3. En el supòsit en què el grup aplique la modalitat de pagament fraccionat prevista en l'article 40.2 de la LIS i estiguera transcorrent el primer període impositiu d'aplicació del règim de consolidació fiscal, o, sent el segon, no es donaren les circumstàncies que permeten l'existència d'un període impositiu base per al càlcul del pagament fraccionat, el grup haurà d'ingressar la suma dels pagaments fraccionats corresponents a les societats integrants del mateix considerats aïlladament.

 4. Quan durant el període impositiu en curs el grup haja modificat la seua composició pel que fa al període impositiu que haja de ser pres com a base del pagament fraccionat, com a conseqüència de la inclusió o exclusió de societats membres, la quota es veurà afectada per les alteracions següents:

  1. Augments de les quantitats que per pagament fraccionat, hagueren correspost a les societats incorporades, considerades aïlladament.

  2. Disminució de les quantitats que per pagament fraccionat, corresponen a societats excloses, considerades aïlladament.

 5. A l'efecte de calcular el volum d'operacions del grup de societats durant els dotze mesos anteriors a la data en què s'inicien els períodes impositius per a determinar si resulta obligatori aplicar la modalitat de pagament fraccionat prevista en l'article 40.3 de la LIS, es tindrà en compte el següent:

  1. Si el grup no ha alterat la seua composició pel que fa als dotze mesos anteriors, el volum d'operacions haurà de ser la xifra global del grup corresponent als dotze mesos indicats, excloent de la mateixa les operacions internes.

  2. Si en el grup s'han inclòs societats que no formaven part del mateix durant els dotze mesos anteriors a l'inici del període impositiu, el volum d'operacions seria el realitzat pel grup durant els dotze mesos, excloses les operacions internes, incrementat en el volum d'operacions realitzades durant el mateix període per les societats incloses, individualment considerades.

   No obstant això, si les societats incloses s'han constituït durant el període impositiu al que correspon el pagament fraccionat, estes no es tindran en compte per a calcular el volum d'operacions.

  3. Si s'han exclòs societats que formaven part del grup durant els dotze mesos anteriors a l'inici del període impositiu, haurà de tindre's en compte el moment en què es produïx tal exclusió.

   Si l'exclusió es produïx abans que s'inicie el termini per a realitzar el primer pagament fraccionat corresponent al període impositiu, el volum d'operacions seria el realitzat durant els dotze mesos anteriors a l'inici del període impositiu, excloses les operacions internes, minorat en el volum d'operacions corresponents a les societats excloses realitzades en aquell mateix període, considerades individualment.

   En el cas que l'exclusió es produïsca després que s'haja iniciat el termini per a realitzar el primer pagament fraccionat corresponent al període impositiu, el volum d'operacions no s'alterarà, doncs tots els pagaments fraccionats del període impositiu han de realitzar-se utilitzant la mateixa modalitat.

  4. Si durant els dotze mesos anteriors a l'inici del període impositiu les societats no hagueren tributat en el règim de tributació dels grups de societats, el volum d'operacions serà la suma de les operacions realitzades per cada societat, individualment considerades, en aquell mateix període.

Amb efectes per a períodes impositius que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2019 s'ha substituït l'annex II de l'Ordre HFP/227/2017, de 13 de març, per la qual s'aproven els models 202 i 222. El motiu d'esta modificació es troba en la necessitat d'unificar i coordinar amb el model 220 la informació dels apartats d'Identificació del model 222 «impost sobre societats. Règim de consolidació fiscal. Pagament fraccionat».

A tindre en compte:

La presentació del model 222 és obligatòria si més no, fins i tot en els supòsits en què no resulte quantitat alguna per ingressar.

Per a la comunicació de les variacions en la composició del grup fiscal produïdes amb anterioritat al primer pagament fraccionat al que afecte la nova composició, la societat dominant haurà d'usar el formulari que a este efecte figura en l'annex al model 222.